TELEFONNÍ  SEZNAM  VFN  PODLE  PRACOVIŠŤ
pracoviště                                                                     stav k 4.2. 2011       
      Úvodní informace , důležitá čísla
      Tísňové telefonní linky při náhlých život  ohrožujících stavech v areálu VFN
      Ředitelství (ředitel, náměstci, žurnální služba, útvar kriz.managementu, útvar BOZP a PO,
         odd. vnitřního auditu a kontroly, legislativně právní odbor, odd. veřejných zakázek)
      Ekonomický úsek (odd. podpory a rozvojových projektů, odb. zdravotních pojišťoven,
        odb. financování, odb. controllingu, odd. účetnictví, Odb. spisové a archivní služby)
      Personální úsek,  zam. odbor, PAM odbor
      Technicko-provozní úsek (odb. dopravních služeb, technicko-investiční odb., odbor MTZ a skladů,
         provozní odbor, správa areálu, OZT, OLVS)
      Úsek informatiky, STAPRO
      Úsek LP náměstka
         Oddělení klinické farmakologie
         Oddělení radiační ochrany
         Fakultní poliklinika Karlovo náměstí, FP Klimentská
         Nemocniční lékárna
      Úsek pro nelékařská zdravotnická povolání a kvalitu
      Úsek vědy, vzdělávání a výzkumu (odbor grantu a klinického hodnocení, OVDV, Kateřinská zahrada)
      Odbory
      Centrum primární péče  (závodní lékaři)
      Denní sanatorium Horní Palata
      Dermatovenerologická klinika
      Fakultní transfúzní oddělení  (FTO)
      Foniatrická klinika
      Geriatrická klinika
      Gynekologicko–porodnická klinika  (Gyn-por)
      I. chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové chirurgie
      II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie
      I. interní klinika - klinika hematologie
      II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie
      III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu
      IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie
      I. klinika tuberkulózy a respiračních onemocnění
      Interní oddělení Strahov
      Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny  (KARIM)
      Klinika dětského a dorostového lékařství  (KDDL) 
      Klinika nefrologie
      Kliniku pracovního lékařství
      Klinika rehabilitačního lékařství  (KRL)
      Neurologická klinika
      Oční klinika
      Oční tkáňová banka (OTB) a Laboratoř biologie a patologie oka (LBPO)
      Oddělení dopingové kontroly
      ORL oddělení
      Oddělení pro léčbu závislostí  (OLZ)
      Onkologická klinika
      Psychiatrická klinika
      Radiodiagnostická klinika  (RDG)
      Sexuologický ústav
      Společný příjem interně nemocných  (SPIN)
      Stomatologická klinika
      Urologická klinika
      Ústav biologie a lékařské genetiky
      Ústav dědičných metabolických poruch  (ÚDMP)
      Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky  (ÚKBLD)
      Ústav imunologie a mikrobiologie
      Ústav nukleární medicíny  (ÚNM)
      Ústav patologie
      Ústav soudního lékařství a toxikologie
      Ústav tělovýchovného lékařství
      Výzkumný ústav stomatologický  (VÚS)
ÚVODNÍ INFORMACE
Areál:           komplex budov VFN U Nemocnice 2 
Tarifikace:    úprava telefonní ústředny pro registraci hovorů (volaných tel. čísel a provola- 
                    ných peněz) každé pobočkové linky připojené na ústřednu. Hovory v rámci 
                    oprávnění 1 (z pobočkové linky na pobočkovou linku) nejsou registrovány.
Siemens:     Síť ústředen Siemens ve VFN a 1.LF. Pracoviště připojená k těmto  ústřednám 
                    mají stejnou předvolbu ( 22496 ), stejné telefonní spojovatelky a mohou 
                    pobočkovými linkami mezi sebou komunikovat zdarma (mimo TRN a Foniatrii).
                    Jsou to všechna pracoviště, která mají 4 místnou pobočkovou linku (začínající číslicí 2 až 8).
Zkrácená volba:  umožňuje volat z pobočkové linky Siemens i s oprávněním 1 na mobilní č. nebo pevnou
                    linku. Zkrácená volba se volí hvězdičkou a 5-ti místným číslem (*11111). Zkrácenou volbu
                    přiděluje administrátor na základě písemné žádosti podepsané primářem kliniky.
Pobočkové linky na ÚHKT:  (U Nemocnice 1)
sekretariát přednosty ………………………………………………………………………………………………………………… 2818
ambulance ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2860
Pobočkové linky na 1. LF UK:  (Kateřinská 32)
děkan – sekretariát ………………………………………………………………………………………………………………… 4237, 3015
tajemnice fakulty ………………………………………………………………………………………………………………… 4237, 3015
Seznam tónů ústředny Siemens:
VOLANÉ  ČÍSLO  NEEXISTUJE:                       _ _ _- - -          _ _ _- - -
OZNAMOVACÍ  TÓN ( možno volit čísla):           _______________________
VYZVÁNĚCÍ  TÓN  (čekejte):                               ___    ___    ___    ___   ___
OBSAZOVACÍ  TÓN (volaný účastník hovoří):   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
AKTIVOVANÁ  SLUŽBA 
(až na výjimky možno hovořit):                            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ÚČASTNÍK  V  ČEKÁNÍ (čekejte):                      „ hudba ve sluchátku „
ZPRÁVA  VE  SCHRÁNCE:                              „ hudba ve sluchátku „
TÓN „STÁTNÍ" TELEF. SÍTĚ ( po volbě „0")       . --- . --- . --- . --- . --- . --- . ---
Služby ústředny Siemens:
Liší se podle typu použitých telefonních přístrojů. Popis funkcí pro telefonní přístroje 
s pulsní volbou, tónovou volbou a digitál. přístroje je na intranetu pod položkou „Úsek 
informatiky / Telefony „. 
Tísňové telefonní linky při náhlých život  ohrožujících stavech v areálu VFN
předvolba pro volání zvenčí - 22496 xxxx
Neodkladnou pomoc zajišťuje Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN (KARIM)
Hlavní areál VFN U nemocnice 2
JIRP Kardiocentrum VFN ………………………………………………………………………………………………………………… 2244, 3366
Gynekologicko - porodnická klinika Apolinářská 17
JIP G-P kliniky ………………………………………………………………………………………………………………… 7516, 7116
Klinika nemocí z povolání Na Bojišti 1
JIP G-P kliniky ………………………………………………………………………………………………………………… 7516, 7116
I. Klinika tuberkulozy a respiračních nemocí Kateřinská 19
JIRP Kardiocentrum VFN ………………………………………………………………………………………………………………… 2244, 3366
Neurologická klinika Kateřinská 30  Kateřinská 30
JIP G-P kliniky ………………………………………………………………………………………………………………… 7516, 7116
Oddělení pro léčbu závislostí Apolinářská 4
JIP G-P kliniky ………………………………………………………………………………………………………………… 7516, 7116
Psychiatrická klinika Ke Karlovu 11
JIP G-P kliniky ………………………………………………………………………………………………………………… 7516, 7116
Sexuologický ústav Apolinářská 4
JIP G-P kliniky ………………………………………………………………………………………………………………… 7516, 7116
Stomatologická klinika Kateřinská 32
JIP G-P kliniky ………………………………………………………………………………………………………………… 7516, 7116
Urologická klinika Ke Karlovu 6
JIP Urol.kliniky ………………………………………………………………………………………………………………… 7884
Ústav nukleární medicíny Salmovská 3
JIRP Kardiocentrum VFN ………………………………………………………………………………………………………………… 2244, 3366
Ústav tělovýchovného lékařství Salmovská 5
JIRP Kardiocentrum VFN ………………………………………………………………………………………………………………… 2244, 3366
Neodkladnou pomoc zajišťuje JIRP Kliniky dětského a dorostového lékařství (KDDL)
Dětský areál Karlov Ke Karlovu 2
JIRP KDDL ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7780
Neodkladnou pomoc zajišťuje ZS hl.m.Prahy
Foniatrická klinika Žitná 24
Tísňová linka ……………………………………………………………………………………………………………… 155
Geriatrická klinika Londýnská 15
Tísňová linka ……………………………………………………………………………………………………………… 155
Neodkladnou pomoc zajišťuje Centrum pro léčbu bolesti KARIM / Kardiologické oddělení FP  7,45 - 14,45 hodin
Při nepřítomnosti ZS hl.m.Prahy
Fakultní poliklinika budova A ………………………………………………………………………………………………………………… 6555
zkrácená volba pro volání na mobil (s hvězdičkou) * 20311
Fakultní poliklinika budova B ………………………………………………………………………………………………………………… 6722, 6230
tato zkrácená volba pro volání na mobil (s hvězdičkou) ………………………………………………………………………………………………………………… * 20202
je použitelná pouze z telefonních poboček na FP
ZS hl.m. Prahy
Tísňová linka ……………………………………………………………………………………………………………… 155
Důležitá čísla pro telefonování:
Provolba ústředny Siemens GTS Novera (Aliatel) ………………………………………………………………………………………………………………… 22496xxxx
                                             O2 Telefonica (Č.Telecom) ………………………………………………………………………………………………………………… 22596xxxx
                                             O2 Telefonica (pro mobilní volání) ………………………………………………………………………………………………………………… 72733xxxx
Volání mimo pobočkové linky (na „státní") ………………………………………………………………………………………………………………… 0
Předání hovoru (zpětný dotaz)  ………………………………………………………………………………………………………………… 2
Telefonní spojovatelky   ………………………………………………………………………………………………………………… 99, 1111
Hlášení poruch na pobočkových linkách ………………………………………………………………………………………………………………… 2119
Info. o funkcích a službách ústředny  (9-11 hod.) ………………………………………………………………………………………………………………… 3000  (administrátor ústředny) 3000(zavinac)vfn.cz
Hlášení poruch na O2 Telefonica linkách  ………………………………………………………………………………………………………………… 800184084
Bezplatná informační služba O2 Telefonica  ………………………………………………………………………………………………………………… 800123456
Úsporné telefonování a faxování:
- V rámci ústředny Siemens využívat jen pobočkové linky (bez provolby 22496, 22596 i pro fax).
- Využít příčkové spojení (též volání zdarma). 
- Na mobilní telef. volat z poboč. linek (ústředna má GSM brány), ne ze státních linek. 
- Zprávy na mobil zasílat přes Internet (zdarma) – viz intranet VFN - zasílání SMS. 
- Delší informace zasílat e-mailem, nebo faxem.
Důležitá čísla:
toxikologické informační středisko (v době 8-16 hod) ………………………………………………………………………………………………………………… 4234
                                                        nepřetržitě ………………………………………………………………………………………………………………… 224919293, 224915402
dispečink - sanity ………………………………………………………………………………………………………………… 2108
technické havarie ………………………………………………………………………………………………………………… 2222
havarie počítačů a PC sítí ………………………………………………………………………………………………………………… 2119
havarie potrubní pošty ………………………………………………………………………………………………………………… 3224, 608 271 063
havárie telefonního spojení ………………………………………………………………………………………………………………… 2119
Stapro – Hot line pro laboratoře  ………………………………………………………………………………………………………………… 5005, 2119
Stapro – Hot line pro pro klinické moduly ………………………………………………………………………………………………………………… 5006, 2119
hlavní vrátnice areál ………………………………………………………………………………………………………………… 3120
hasiči (přes nulu i s oprávněním 1) ………………………………………………………………………………………………………………… 150
policie + městská policie (přes nulu i s oprávněním 1) ………………………………………………………………………………………………………………… 158, 156
Zpět na úvod
ŘEDITELSTVÍ VFN    U Nemocnice 2/499, 128 08  Praha 2 
ústředna – provolba: 22496xxxx, 22596xxxx, spojovatelky: (22496) 1111
ŘEDITEL: Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA – ředitelka VFN ………………………………………………………………………………………………………………… 2001-2 reditel(zavinac)vfn.cz
vedoucí sekretariátu: Ing. Jiřina Šimková ………………………………………………………………………………………………………………… 2001-2 Jirina.Simkova(zavinac)vfn.cz
                fax: ……………………………………………………………………………………………………………… 224 919 040
Zástupce ředitele VFN: MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA ………………………………………………………………………………………………………………… 2666, 2522
asistentka ředitele: Bc. Petra Pekařová ………………………………………………………………………………………………………………… 3335
tajemnice ředitele: Zuzana Janoušková, Dis. ………………………………………………………………………………………………………………… 2159
fotograf: Václav Kříž ………………………………………………………………………………………………………………… 3337
NÁMĚSTEK PRO VĚDU, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝZKUM: MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA ………………………………………………………………………………………………………………… 2666, 2522
sekretariát: Dana Strakošová ………………………………………………………………………………………………………………… 2666, 2522
NÁMĚSTEK PRO LP:  MUDr. Markéta Hellerová …………………………………………………………………………………………………………………   2022, 2023, 2267
sekretariát: J. Nováčková ………………………………………………………………………………………………………………… 2022, 2023  
EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK:  Ing. Zbyněk Chotěborský ………………………………………………………………………………………………………………… 2026, 3397 
sekretářka: I. Trmalová ………………………………………………………………………………………………………………… 2026, 3397 
 
PERSONÁLNÍ NÁMĚSTEK: Ing. Eva Hejlová ………………………………………………………………………………………………………………… 3344
sekretariát: Irena Bláhová ………………………………………………………………………………………………………………… 2052
 
TECHNICKO - PROVOZNÍ NÁMĚSTEK: Petr Kovář ………………………………………………………………………………………………………………… 3201
sekretariát: Ludmila Dolejšová ………………………………………………………………………………………………………………… 3202
asistentka náměstka: Vladimíra Šimánková ………………………………………………………………………………………………………………… 3203
NÁMĚSTEK PRO INFORMATIKU: Ing. J. Haase, MBA ………………………………………………………………………………………………………………… 3123
sekretariát: Romana Rolníková ………………………………………………………………………………………………………………… 2166, fax: 2301       
NÁMĚSTEK PRO NELÉKAŘSKÁ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ A KVALITU: Mgr. Dita Svobodová ………………………………………………………………………………………………………………… 9340
asistentka náměstka: Zdeňka Elišáková………………………………………………………………………………… 9341
žurnální služba
vrchní sestra ………………………………………………………………………………………………………………… 2855
dispečink svozu biologického materiálu ………………………………………………………………………………………………………………… 3110
dispečink převozu pacientů a zemřelých ………………………………………………………………………………………………………………… 3215
ÚTVAR KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 
vedoucí útvaru: Valášek Miloš ………………………………………………………………………………………………………………… 2741
Němeček Zdeněk ………………………………………………………………………………………………………………… 4127, 4128
Útvar BOZP a PO
vedoucí - Tomáš Neugebauer ………………………………………………………………………………………………………………… 6327
referát BOZP: Marie Klasová ………………………………………………………………………………………………………………… 6321
                     Marie Krajčíková ………………………………………………………………………………………………………………… 6322
referát PO: Svatopluk Fuks ………………………………………………………………………………………………………………… 6323
                     Jiří Hendrych ………………………………………………………………………………………………………………… 6320
Oddělení vnitřního auditu a kontroly  -  Ke Karlovu 13
vedoucí oddělení: MVDr. Zdeněk Havelka, MBA ………………………………………………………………………………………………………………… 5472
zástupce vedoucího: Ing. Miroslav Batelka  ………………………………………………………………………………………………………………… 5034
pomocná auditorka: Ilona Faitová ………………………………………………………………………………………………………………… 5115, 5120
auditor: Ing. Luboš Drmla ………………………………………………………………………………………………………………… 5015
auditor: Ing. Josef Zimák ………………………………………………………………………………………………………………… 5049
auditor: JUDr. Josef Friedrich ………………………………………………………………………………………………………………… 5016
auditor. Ing. Jiří Hanuš Bubák ………………………………………………………………………………………………………………… 5219
LEGISLATIVNĚ PRÁVNÍ ODBOR
vedoucí odboru: JUDr. Milada Džupinková, MBA ………………………………………………………………………………………………………………… 2018, 2019, 22496 2601 /+fax/
sekretariát: Bc. Zuzana Bílková, DiS. ………………………………………………………………………………………………………………… 2018, 2019
právníci:
JUDr. Veronika Urbanová ………………………………………………………………………………………………………………… 2020
Mgr. Ivana Šimová ………………………………………………………………………………………………………………… 2183
smlouvy:
JUDr. Vladislav Hukel ………………………………………………………………………………………………………………… 3099, 602 460 850
JUDr. Božena Růžičková ………………………………………………………………………………………………………………… 2080
kancelář smluv: Vladimíra Klejmová ………………………………………………………………………………………………………………… 2012
                       Kateřina Kočková ………………………………………………………………………………………………………………… 2012
Oddělení veřejných zakázek - U nemocnice 2
vedoucí oddělení: Mgr. Marie Chroustová ………………………………………………………………………………………………………………… 3282 marie.chroustova(zavinac)vfn.cz
Ing.Bc.Michal Punda ………………………………………………………………………………………………………………… 3140 michal.punda(zavinac)vfn.cz
Mgr. Jan Zahálka ………………………………………………………………………………………………………………… 3330 jan.zahalka(zavinac)vfn.cz
Mgr. Jana Tvrdá ………………………………………………………………………………………………………………… 2566 jana.tvrda(zavinac)vfn.cz
Dana Drábová ……………………………………………………………………………………………………………… 3281 dana.drabova(zavinac)vfn.cz
Zpět na úvod
EKONOMICKÝ ÚSEK  -  U Nemocnice 2, Praha 2 
Ekonomický náměstek: Ing. Zbyněk Chotěborský ………………………………………………………………………………………………………………… 2026, 3397 zbynek.choteborsky(zavinac)vfn.cz
vedoucí sekretariátu: Ing. Hana Mašková ………………………………………………………………………………………………………………… 3397 hana.maskova(zavinac)vfn.cz
sekretářka: Ivana Trmalová ………………………………………………………………………………………………………………… 2026 trmalova.ivana(zavinac)vfn.cz
           fax: ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 224 916 839
projektový manager: Petr Doležal ………………………………………………………………………………………………………………… 2044 petr.dolezal(zavinac)vfn.cz
odd. podpory a rozvojových projektů
vedoucí oddělení: Martin Špaček ………………………………………………………………………………………………………………… 2892 Martin.Spacek(zavinac)VFN.cz
technik - správce oper.sítí: Vladimír Fiala ………………………………………………………………………………………………………………… 2948 Vladimir.Fiala(zavinac)VFN.cz
programátor: Ondřej Snop ………………………………………………………………………………………………………………… 3244 Ondrej.Snop(zavinac)VFN.cz
ODBOR ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN  -  U Nemocnice 2 
vedoucí odboru: Ing. Milan Cejnek ………………………………………………………………………………………………………………… 2074 Milan.Cejnek(zavinac)vfn.cz
odd. smluvních vztahů
vedoucí oddělení: Mgr. Vlasáková Jana ………………………………………………………………………………………………………………… 3231 Jana.Vlasakova(zavinac)vfn.cz
MUDr. Hladíková  Michaela ………………………………………………………………………………………………………………… 2027 Hladikova.Michaela(zavinac)vfn.cz
Bergerová Ivana ………………………………………………………………………………………………………………… 3052 Bergerova.Ivana(zavinac)vfn.cz
Řešátko Michal ………………………………………………………………………………………………………………… 3064 Resatko.Michal(zavinac)vfn.cz
Filipová Eva ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2203 Eva.Filipova(zavinac)vfn.cz
Jebavá Dagmar ……………………………………………………………………………………………………………… 3354 Dagmar.Jebava(zavinac)vfn.cz
odd. fakturace
vedoucí oddělení: Proboštová Helena ………………………………………………………………………………………………………………… 3020 Probostova.Helena(zavinac)vfn.cz
Dohnalová Eliška ………………………………………………………………………………………………………………… 3067 Dohnalova.Eliska(zavinac)vfn.cz
Jindříšková Eva ……………………………………………………………………………………………………………… 3076 Jindriskova.Eva(zavinac)vfn.cz
odd. ekonomiky ZP
vedoucí oddělení: Mgr. Jana Vlasáková ………………………………………………………………………………………………………………… 3231 jana.vlasakova(zavinac)vfn.cz
Mgr. Vecková Hana ………………………………………………………………………………………………………………… 3271 hana.veckova(zavinac)vfn.cz
Bc. Vyskočil Robert ………………………………………………………………………………………………………………… 2331 robert.vyskocil(zavinac)vfn.cz
Jiřina Urbancová ………………………………………………………………………………………………………………… 3172 Jirina.Urbancova(zavinac)vfn.cz
Milena Trávníčková ………………………………………………………………………………………………………………… 3271, 3231 Milena.Travnickova(zavinac)vfn.cz
Ing. Vladimír Slavík ………………………………………………………………………………………………………………… 2391 Vladimir.Slavik(zavinac)vfn.cz
odd. vyúčtování ZP
vedoucí oddělení: Mgr. Macek Petr ………………………………………………………………………………………………………………… 3173 P.Macek(zavinac)vfn.cz
Ing. Matoušek Otto ………………………………………………………………………………………………………………… 3064 Matousek.Otto(zavinac)vfn.cz
Milena Trávníčková ………………………………………………………………………………………………………………… 2393 Milena.Travnickova(zavinac)vfn.cz
Hynek Štěpka ……………………………………………………………………………………………………………… 3321 Hynek.Stepka(zavinac)vfn.cz
ODBOR FINANCOVÁNÍ
vedoucí odboru financování: Jana Hejnová ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2563 Jana.Hejnova(zavinac)vfn.cz
odd.fakturace
vedoucí oddělení fakturace: Ivana Trkovská ………………………………………………………………………………………………………………… 3154 Trkovska.Ivana(zavinac)vfn.cz
účetní: Hana Székelyová ………………………………………………………………………………………………………………… 3163 Szekelyova.Hana(zavinac)vfn.cz
účetní: Alice Čepková ………………………………………………………………………………………………………………… 3155 Cepkova.Alice(zavinac)vfn.cz
účetní: Vlasta  Zápotocká ………………………………………………………………………………………………………………… 3061 Zapotocka.Vlasta(zavinac)vfn.cz
odd.financování
vedoucí oddělení financování: Jana Hejnová ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2563 Jana.Hejnova(zavinac)vfn.cz
referent financování: Ing. Martina Michalová ………………………………………………………………………………………………………………… 3141 Martina.Michalova(zavinac)vfn.cz
           fax: ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 224 963 349
odd. cestovních příkazů a FKSP
referent - cest. příkazy: Ludmila Hipmanová ………………………………………………………………………………………………………………… 3033 Hipmanova.Ludmila(zavinac)VFN.cz
referent - FKSP: Anna Marková ………………………………………………………………………………………………………………… 2078 Markova.Anna(zavinac)VFN.cz
Hlavní pokladna
vedoucí pokladny: Huhuková Ĺubomíra………………………………………………………………………………………………………………… 2888, 2036 Lubomira.Huhukova(zavinac)vfn.cz
referent: Libuše Kulíková ………………………………………………………………………………………………………………… 2147 libuse.kulikova(zavinac)vfn.cz
referent: Martina Lingerová ………………………………………………………………………………………………………………… 2011 Martina.Lingerova(zavinac)vfn.cz
prodej stravenek ………………………………………………………………………………………………………………… 2564
odd. zvláštních úhrad
vedoucí oddělení: Ing.Krautová Zuzana ………………………………………………………………………………………………………………… 3058 Krautova.Zuzana(zavinac)vfn.cz
Pražanová Václava ………………………………………………………………………………………………………………… 3057 Prazanova.Vaclava(zavinac)vf.cz
Čadová Zdenka ……………………………………………………………………………………………………………… 3056 Cadova.Zdenka(zavinac)vfn.cz
Kameníková Naděžda ………………………………………………………………………………………………………………… 2059 Kamenikova.Nadezda(zavinac)vfn.cz
ODBOR CONTROLLINGU
vedoucí odboru controllingu: Ing. Petra Štípková …………………………………………………………………………… 3158 Petra.Stipkova(zavinac)vfn.cz
referent controllingu: Alena Tesaříková ………………………………………………………………………………………………………………… 3054 Alena.Tesarikova(zavinac)vfn.cz
                                 fax: ………………………………………………………………………………………………………………… 224 963 132
referent controllingu: Martin Fránek ………………………………………………………………………………………………………………… 3159 Martin.Franek2(zavinac)vfn.cz
referent statistiky: Silvie Hrstková ………………………………………………………………………………………………………………… 2070 Hrstková.Silvie(zavinac)vfn.cz
referent statistiky: Bc. Hana Vlčková ………………………………………………………………………………………………………………… 3239 vlckova.hana(zavinac)vfn.cz
referent statistiky: Ing. Jana Beránková ………………………………………………………………………………………………………………… 3239 jana.berankova2(zavinac)vfn.cz
ODBOR ÚČETNICTVÍ
Finanční účtárna
vedoucí finanční účtárny: Věra Horníčková ………………………………………………………………………………………………………………… 3151 Hornickova.Vera(zavinac)vfn.cz
zástupce ved.: Martina Glazerová ………………………………………………………………………………………………………………… 3150 martina.glazerova(zavinac)vfn.cz
účetní:  Zdenka Bestrová ………………………………………………………………………………………………………………… 3144 Bestrova.Zdenka(zavinac)vfn.cz
            Božena Engelová ………………………………………………………………………………………………………………… 3142 Engelova.Bozena(zavinac)vfn.cz
            Eva Kvášová ………………………………………………………………………………………………………………… 3143 Kvasova.Eva(zavinac)vfn.cz
            Hana Křivánková Klepáčová ………………………………………………………………………………………………………………… 3162 Hana.Klepacova(zavinac)vfn.cz
            Jitka Remišová ………………………………………………………………………………………………………………… 3153 Remisova.Jitka(zavinac)vfn.cz
Všeobecná účtárna
účetní:  Danuše Fatková ………………………………………………………………………………………………………………… 3148 Fatkova.Danuse(zavinac)vfn.cz
            Helena Brůhová ………………………………………………………………………………………………………………… 3149 Bruhova.Helena(zavinac)vfn.cz
            Miloslava Chrudimská ………………………………………………………………………………………………………………… 3147 Chrudimska.Miloslava(zavinac)vfn.cz
            Alena Švubová ………………………………………………………………………………………………………………… 3156 Svubova.Alena(zavinac)vfn.cz
archiv: Pavlína Frantová ………………………………………………………………………………………………………………… 3166 Frantova.Pavlina(zavinac)vfn.cz
Materiálová účtárna
vedoucí materiálové účtárny: Karla Vampolová ………………………………………………………………………………………………………………… 3161 Karla.Vampolova(zavinac)vfn.cz
účetní: Milan Šiška ………………………………………………………………………………………………………………… 3160 Milan.Siska(zavinac)vfn.cz
Oddělení evidence majetku
vedoucí oddělení evidence majetku: Jindřiška Kristmanová ………………………………………………………………………………………………………………… 2032 Kristmanova.Jindriska(zavinac)vfn.cz
zást. ved. odd.pro inventarizaci: Zuzana Heřmánková ………………………………………………………………………………………………………………… 3070 Hermankova.Zuzana(zavinac)vfn.cz
             Ilona Hanková ………………………………………………………………………………………………………………… 3080 Hankova.Ilona(zavinac)vfn.cz
            Jarmila Lehká ………………………………………………………………………………………………………………… 3071 Lehká.Jarmila(zavinac)vfn.cz
            Ivana  Marešová - výluková komise ………………………………………………………………………………………………………………… 3077 Maresova.Ivana(zavinac)vfn.cz
ODBOR SPISOVÉ A ARCHIVNÍ SLUŽBY
vedoucí odboru: Ing. Sylva Kondisová ………………………………………………………………………………………………………………… 3146, 725045778 sylva.kondisova(zavinac)vfn.cz
Podatelna
vedoucí podatelny: Romana Neradilová ………………………………………………………………………………………………………………… 3310 Romana.Neradilova(zavinac)vfn.cz
referent: Šárka Selementová ………………………………………………………………………………………………………………… 3310
referent: Květoslava Volfová ………………………………………………………………………………………………………………… 3311 Kvetoslava.Volfova(zavinac)vfn.cz
Podatelna 2 - DAK
referent: Raja Macková ………………………………………………………………………………………………………………… 7069 Marie.Kardova(zavinac)vfn.cz
Podatelna FP
referent: Eva Benešová ………………………………………………………………………………………………………………… 6317 Eva.Benesova(zavinac)VFN.cz
Spisovny
referent: E. Němcová ………………………………………………………………………………………………………………… 5017 eva.nemcova(zavinac)vfn.cz
referent: M. Apjar ………………………………………………………………………………………………………………… 5017 miroslava.apjar(zavinac)vfn.cz
referent: P. Widdessová ………………………………………………………………………………………………………………… 5017 pavlina.widdessova(zavinac)vfn.cz
Zpět na úvod
PERSONÁLNÍ ÚSEK
Personální náměstek: Ing. Eva Hejlová ………………………………………………………………………………………………………………… 3344 hejlova.eva(zavinac)vfn.cz
sekretariát: Irena Bláhová ………………………………………………………………………………………………………………… 2052 blahova.irena(zavinac)vfn.cz
           fax: ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3326
ZAMĚSTNANECKÝ ODBOR  -  U Nemocnice 2 
vedoucí odboru: Pažoutová Martina ………………………………………………………………………………………………………………… 2076 pazoutova.martina(zavinac)vfn.cz
vedoucí mzdové účtárny: Anna Pecháčková ………………………………………………………………………………………………………………… 3370 pechackova.anna(zavinac)vfn.cz
Referentky zaměstnaneckého odboru:
Brabcová Jana ……………………………………………………………………………………………………………… 3314 brabcova.jana(zavinac)vfn.cz
Dvořáková Pavla ………………………………………………………………………………………………………………… 2005 dvorakova.pavla(zavinac)vfn.cz
Džupinková Denisa ………………………………………………………………………………………………………………… 2051 dzupinkova.denisa(zavinac)vfn.cz
Hejčlová Hana Ing. ………………………………………………………………………………………………………………… 3359 hejclova.hana(zavinac)vfn.cz
Chouňová Věra ……………………………………………………………………………………………………………… 2015 chounova.vera(zavinac)vfn.cz
Kotová Ilona ………………………………………………………………………………………………………………… 2056 kotova.ilona(zavinac)vfn.cz
Křížková Marcela ………………………………………………………………………………………………………………… 2053 krizkova.marcela(zavinac)vfn.cz
Lamberská Helena ………………………………………………………………………………………………………………… 2016 lamberska.helena(zavinac)vfn.cz
Mašková Marie ……………………………………………………………………………………………………………… 3334 maskova.marie(zavinac)vfn.cz
Smíšovská Věra ………………………………………………………………………………………………………………… 3363 smisovska.vera(zavinac)vfn.cz
Stoklasová Eva ……………………………………………………………………………………………………………… 3357 stoklasova.eva(zavinac)vfn.cz
Süssová Alena ……………………………………………………………………………………………………………… 3361 sussova.alena(zavinac)vfn.cz
Zadinová Hana ……………………………………………………………………………………………………………… 3360 zadinova.hana(zavinac)vfn.cz
Zajíčková Jana ……………………………………………………………………………………………………………… 3374 zajickova.jana(zavinac)vfn.cz
Zástěrová Jaroslava ………………………………………………………………………………………………………………… 2035 zasterova.jaroslava(zavinac)vfn.cz
ODBOR PRÁCE A MZDY
vedoucí odboru: Ing. Otto Karafiát ………………………………………………………………………………………………………………… 3375 otto.karafiat(zavinac)vfn.cz
Ing. Jiří Henčl ……………………………………………………………………………………………………………… 3375 jiri.hencl(zavinac)vfn.cz
Zpět na úvod
TECHNICKO-PROVOZNÍ ÚSEK   -   U Nemocnice 2, Praha 2 
Technicko-provozní náměstek: Petr Kovář ………………………………………………………………………………………………………………… 3201 petr.kovar(zavinac)vfn.cz
sekretariát: Ludmila Dolejšová ………………………………………………………………………………………………………………… 3202, fax: 22496 3038 ludmila.dolejsova(zavinac)vfn.cz
                 Vladimíra Šimánková ………………………………………………………………………………………………………………… 3203 vladimira.simankova(zavinac)vfn.cz
ODBOR DOPRAVNÍCH SLUŽEB - Karlovo náměstí 36 
vedoucí odboru: A. Hamáček ………………………………………………………………………………………………………………… 2112, 2834, 602795104
dispečink sanity - služba ………………………………………………………………………………………………………………… 2108, 2114, 2831, 224 912 704
garážmistr: J.Maršík ………………………………………………………………………………………………………………… 2109, 604 486 899
referent pro ZP: M. Kyzlinková ………………………………………………………………………………………………………………… 2113
autodílna ………………………………………………………………………………………………………………… 3104
nákladní doprava - šatna ………………………………………………………………………………………………………………… 5127
TECHNICKO-INVESTIČNÍ ODBOR  -  U Nemocnice 2
vedoucí odboru: Petr Křivánek ………………………………………………………………………………………………………………… 3232 petr.krivanek(zavinac)vfn.cz
sekretariát: Romana Kofroňová ………………………………………………………………………………………………………………… 3232, fax: 22496 3038 romana.kofronova(zavinac)vfn.cz
Oddělení přípravy staveb:
Bohuslav Pokorný ………………………………………………………………………………………………………………… 2134 bohuslav.pokorny(zavinac)vfn.cz
Eva Sýkorová ……………………………………………………………………………………………………………… 2130 eva.sykorova(zavinac)vfn.cz
Oddělení realizace staveb:
Václav Matoušek ………………………………………………………………………………………………………………… 2139 vaclav.matousek(zavinac)vfn.cz
Petr Malíř ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2240 petr.malir(zavinac)vfn.cz
TECHNICKÝ DISPEČINK  (služba 24 hod denně) ………………………………………………………………………………………………………………… 2222,  224 914 770
Centrální dispečink (objednávky v prac. době): J. Miháliková ………………………………………………………………………………………………………………… 3131
stavební oddělení
vedoucí oddělení: Jiří Bartoš ………………..……………………………………………………………………...……… 3333, 3410, 602 256 911
technik provozu staveb: L. Vlasáková ………………………………………………………………………………………………………………… 3333, 3410
technik provozu staveb: I. Koubek ………………………………………………………………………………………………………………… 3124
strojní oddělení
vedoucí oddělení: I. Jungwirt ………………………………………………………………………………………………………………… 3323,3332, 720 521 893
technik: J. Ŕíha ………………………………………………………………………………………………………………… 3332, 3323
E. Římovská ………………………………………………………………………………………………………………… 2010
hlavní energetik: Ing. Makovský ………………………………………………………………………………………………………………… 3336, 723 748 092
medicinální plyny: J. Urbanová ………………………………………………………………………………………………………………… 2008
elektro oddělení
vedoucí oddělení: ing.B.Makovský ………………………………………………………………………………………………………………… 3336
technik: K. Zejšková ………………………………………………………………………………………………………………… 3353
technik: M. Burcescu ………………………………………………………………………………………………………………… 3413,3414
            V. Mrázek ………………………………………………………………………………………………………………… 3416, 732 469 369
            J. Kašpárek ………………………………………………………………………………………………………………… 3413,3414, 737 669 956
Hlavní energetik a vodohospodář
Ing. B. Makovský ………………………………………………………………………………………………………………… 3336, 723 748 092
vzduchotechnika a tepelná technika
vedoucí oddělení: M. Koudela ………………………………………………………………………………………………………………… 3411, 724 813 244
technik: K. Štochl ………………………………………………………………………………………………………………… 3351, 602 616 882
Dílny:  (U Nemocnice 2)
malířská ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2727
lakýrnická ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3217
kladač PVC ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3287
instalatérská  ……………………………………………………………………………………………………………… 3212, 725 007 194-6
zámečnická ….. p. Holoubek - 728 089 426 ………………………………………………………………………………………………………………… 2720
zámečnická ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3221
zednická …p.Kriesche - 723 109 364……………………………………………………………………………………………………………… 2039
mediciální plyny ….. p.Beneš - 728 113 236 ………………………………………………………………………………………………………………… 3208, 3018 
vzduchotechnická - kotelna ………………………………………………………………………………………………………………… 2055
elektro - dílna I. …p.Chalupa - 720 173 846 ………………………………………………………………………………………………………………… 2907, 3206 
Dílny psychiatrie Ke Karlovu 11 
truhlářská: ved. Hrubý ………………………………………………………………………………………………………………… 5417, 5416 
čalounická ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 5421
údržbář - zámečník K. Vitásek - 724 828 762 ………………………………………………………………………………………………………………… 5230
elektro - dílna II.  p. Aron - 723 552 325 ………………………………………………………………………………………………………………… 5239, 723 552 325
vzduchotechnická ………………………………………………………………………………………………………………… 5070
mistr zám dílny -údržby: p.Papež ………………………………………………………………………………………………………………… 5107, 605 976 260
Dílny - FP - Karlovo nám. 32 
údržba (V. Sejk,  M. Janoušek) ………………………………………………………………………………………………………………… 6472,  603 459 054
Dílny KDDL Ke Karlovu 2
údržbář - zámečník M. Havránek ………………………………………………………………………………………………………………… 7721
ELMO - HANDT - Ke Karlovu 2 ………………………………………………………………………………………………………………… 602 228 420
ODBOR MTZ A SKLADŮ    Ke Karlovu 11 - Herzův dům - 1. p.  
vedoucí odboru: Michala Švíbková ………………………………………………………………………………………………………………… 5039, fax: 5040  michala.svibkova(zavinac)vfn.cz
sekretariát: Zuzana Korábová ………………………………………………………………………………………………………………… 5106, fax: 5040 zuzana.korabova(zavinac)vfn.cz
Referentky zásobování:
Ivana Dobruská ……………………………………………………………………………………………………………… 5046 ivana.dobruska(zavinac)vfn.cz
Alena Turková ……………………………………………………………………………………………………………… 5081 alena.turkova(zavinac)vfn.cz
Libuše Kovařovičová ………………………………………………………………………………………………………………… 5043 libuse.kovarovicova(zavinac)vfn.cz
Jitka Hejdová ………………………………………………………………………………………………………………… 5044 jitka.hejdova(zavinac)vfn.cz
Marcela Hadová ………………………………………………………………………………………………………………… 5045 marcela.hadova(zavinac)vfn.cz
Jaroslava Sochová ………………………………………………………………………………………………………………… 5040, fax. 5040 jaroslava.sochova(zavinac)vfn.cz
Sklady - Ke Karlovu 11 - Psychiatrie 
Technický sklad
vedoucí skladu: Miloš Mlejnek ………………………………………………………………………………………………………………… 5427 milos.mlejnek(zavinac)vfn.cz
Ladislav Bulan ……………………………………………………………………………………………………………… 5427 ladislav.bulan(zavinac)vfn.cz
Sklad textilu a hlavní sklad
vedoucí skladu: Helena Matoušková ………………………………………………………………………………………………………………… 5227, 5114 helena.matouskova(zavinac)vfn.cz
Miloslava Nováková ………………………………………………………………………………………………………………… 5227, 5114 miloslava.novakova(zavinac)vfn.cz
Věra Kotěborská ………………………………………………………………………………………………………………… 5227, 5114 vera.koteborska(zavinac)vfn.cz
Ivana Jelenová ……………………………………………………………………………………………………………… 5218 ivana.jelenova(zavinac)vfn.cz
Simona Míšková ………………………………………………………………………………………………………………… 5227, 5114 simona.miskova(zavinac)vfn.cz
Švadlenská dílna: ved. Milena Chudá ………………………………………………………………………………………………………………… 5217 milena.chuda(zavinac)vfn.cz
Helena Nováková
Iveta Buřilová
Jana Salačová
PROVOZNÍ ODBOR - U Nemocnice 2
vedoucí odboru: Michaela Chocová ………………………………………………………………………………………………………………… 3068 michaela.chocova(zavinac)vfn.cz
Oddělení provozních služeb:
vedoucí oddělení: Tamara Velasová ………………………………………………………………………………………………………………… 2102, 3041 tamara.velasova(zavinac)vfn.cz
Barbora Jíšová ……………………………………………………………………………………………………………… 2103 barbora.jisova(zavinac)vfn.cz
Jarmila Šmucrová ………………………………………………………………………………………………………………… 3107 jarmila.smucrova(zavinac)vfn.cz
Naďa Červenková ………………………………………………………………………………………………………………… 3102
Odpadové hospodářství
Ing. Jana Königová ………………………………………………………………………………………………………………… 3237, 604 586 719  jana.konigova(zavinac)volny.cz
Dana Kupečková ………………………………………………………………………………………………………………… 2101, 725 895 020 dana.kupeckova(zavinac)vfn.cz
Oddělení pasportizace
vedoucí oddělení: Ing. Karel Kopecký ………………………………………………………………………………………………………………… 2024 karel.kopecky(zavinac)vfn.cz
Dušan Bukva ………………………………………………………………………………………………………………… 3119 dusan.bukva(zavinac)vfn.cz
Iva Dvořáčková ……………………………………………………………………………………………………………… 2135 iva.dvorackova(zavinac)vfn.cz
Jana Stoklasová ………………………………………………………………………………………………………………… 2129 jana.stoklasova(zavinac)vfn.cz
Oddělení správy a údržby areálů - U Nemocnice 2
vedoucí oddělení: Vladimíra Ulrichová ………………………………………………………………………………………………………………… 3226 vladimira.ulrichova(zavinac)vfn.cz
správce ubytoven: Eva Stěhulová……………………………………………………………………………………………………………… 4528 eva.stehulova(zavinac)vfn.cz
správce U Nemocnice 1, 2, psychiatrie, OC Opatov, KPO Chodov, Horní Palata,
Interna Strahov, ředitelská vila, Herzuv dům, archív Unhošť, RS Pášov,
FTO Zbraslav: A. Drál ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2398
správce zeleně a ploch: J.Rašín ………………………………………………………………………………………………………………… 2006
správce DAK,Gyn-por. areálu,TRN,KNP,urologie,neurologie,Foniatrie: L.Pelech ………………………………………………………………………………………………………………… 7140
Rekreační středisko Kraslice ………………………………………………………………………………………………………………… 352687566
ubytovna Neklanova 6 -  vrátnice ………………………………………………………………………………………………………………… 224913592
ubytovna Salmovská 13 - kancelář ………………………………………………………………………………………………………………… 5833
ubytovna Klimentská 9 ………………………………………………………………………………………………………………… 222313371
ubytovna KDDL - kancelář ………………………………………………………………………………………………………………… 7652
ubytovna KDDL - chodba ………………………………………………………………………………………………………………… 7655
Vrátnice:
areál -  U Nemocnice 2 ………………………………………………………………………………………………………………… 3120
areál -  budova Na Hrádku ………………………………………………………………………………………………………………… 3337
areál -  Benátská ………………………………………………………………………………………………………………… 2359
FP -  Karlovo nám. 32 ………………………………………………………………………………………………………………… 6222
Geriatrie -  Londýnská 15 ………………………………………………………………………………………………………………… 222 521 104
KNP -  Na Bojišti 1 ………………………………………………………………………………………………………………… 4530, 4800
Stomatologie -  Kateřinská 32 ………………………………………………………………………………………………………………… 4225, 4596
Urologie -  Ke Karlovu 6 ………………………………………………………………………………………………………………… 7829
DAK -  Ke Karlovu 2 ………………………………………………………………………………………………………………… 7719
OLZ - Apolinářská 14 ………………………………………………………………………………………………………………… 8211
Gyn. Por. klinika -  Apolinářská 18 ………………………………………………………………………………………………………………… 7450
Psychiatrická kl. -  Ke Karlovu 11 - hlavní ………………………………………………………………………………………………………………… 5225, 5226
Psychiatrická kl. -  Ke Karlovu 11 - vjezdová ………………………………………………………………………………………………………………… 5428
Neurologická kl. -  Kateřinská 30 - hlavní ………………………………………………………………………………………………………………… 5580, 5544, 5087
Neurologická kl. -  Viničná ………………………………………………………………………………………………………………… 5520
ODBOR ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY  U Nemocnice 2, Praha 2
vedoucí odboru: Ing. Václav Noha ………………………………………………………………………………………………………………… 2138
technick zdrav. techniky: Eliška Pavel ………………………………………………………………………………………………………………… 3017
servis zdrav. techniky: Štenglová Ivana ………………………………………………………………………………………………………………… 3019
servis zdrav. techniky: Pavlovská Ludmila ………………………………………………………………………………………………………………… 3127
smlouvy, zápůjčky a konsign. sklad: Jezbera Václav, Ing. ………………………………………………………………………………………………………………… 3235
evidence zdrav. techniky: Bc. Hanzlík Václav ………………………………………………………………………………………………………………… 3165
evidence zdrav. techniky: Ing. Tomek Jiří ………………………………………………………………………………………………………………… 3165
servis zdrav. techniky: Bc. Martina Oulická ………………………………………………………………………………………………………………… 3126
E. Celnerová - nákup zdravotnické techniky ………………………………………………………………………………………………………………… 2007
Mgr. R. Straková - nákup zdravotnické techniky ………………………………………………………………………………………………………………… 2131
A. Švarcová - nákup zdravotnické techniky ………………………………………………………………………………………………………………… 2624
ODBOR LÉČEBNÉ VÝŽIVY A STRAVOVÁNÍ  -  U Nemocnice 2
vedoucí odboru: Jaroslava Šimánková ………………………………………………………………………………………………………………… 2434, fax: 2417 simankova.jaroslava(zavinac)vfn.cz
ZS - cizí organizace - M. Kučerová  - Apolinářská 18 ………………………………………………………………………………………………………………… 7486
odd. léčebné výživy a stravování - U Nemocnice 2
vedoucí oddělení: M.Hovorková ………………………………………………………………………………………………………………… 3300
zástupce: Renata Kučerová ………………………………………………………………………………………………………………… 3300
provozní - Jana Kučerová ………………………………………………………………………………………………………………… 2546
dietní sestry ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3325, 2956
šéfkuchař ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3306
sklad potravin ……………………………………………………………………………………………………………… 3304
referentky ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3301
Oddělení Restaurační provozy - U Nemocnice 2
Potraviny a lahůdky:  ………………………………………………………………………………………………………………… 2228
Vedoucí oddělení:  Patrik Báštěcký ………………………………………………………………………………………………………………… 2100 patrik.bastecky(zavinac)vfn.cz
Lahůdky: Vedoucí směny - Iveta Pelešková ………………………………………………………………………………………………………………… 2228
Prodejna Na Hrádku - pí. Bártová, pí. Vorlová - prodavačky ………………………………………………………………………………………………………………… 3169
Jídelna na Hrádku - U Nemocnice 2
vedoucí oddělení: J.Frantová ………………………………………………………………………………………………………………… 3315
zástupce vedoucí, provozní ………………………………………………………………………………………………………………… 3315
Jídelna ve FP - Karlovo nám. 32 
výdej jídel FP ………………………………………………………………………………………………………………… 6358
Jídelna KDDL - Ke Karlovu 2 ………………………………………………………………………………………………………………… 7144
Zpět na úvod
ÚSEK INFORMATIKY   -   U Nemocnice 2 
Náměstek pro informatiku: Ing. Jiří Haase, MBA ………………………………………………………………………………………………………………… 3123 jiri.haase(zavinac)vfn.cz
asistentka náměstka: PhDr. Jitka Kloudová, MBA ………………………………………………………………………………………………………………… 2058 jitka.kloudova(zavinac)vfn.cz
sekretariát: Romana Rolníková ………………………………………………………………………………………………………………… 2166, fax: 2301 romana.rolnikova(zavinac)vfn.cz
statistik: RNDr. Jaromír Běláček, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 5706 jaromir.belacek(zavinac)vfn.cz
ODBOR SW aplikací
vedoucí odboru: Ing. Tomáš Brauner ………………………………………………………………………………………………………………… 9225 tomas.brauner(zavinac)vfn.cz
odd. vývoje a správy SW
vedoucí oddělení: zastupuje Ing. Tomáš Brauner ………………………………………………………………………………………………………………… 9225 tomas.brauner(zavinac)vfn.cz
programátor: Aleš Stárek ………………………………………………………………………………………………………………… 9230 ales.starek(zavinac)vfn.cz
programátor: Cafourek Petr ………………………………………………………………………………………………………………… 9227 petr.cafourek(zavinac)vfn.cz
programátor: Ing. Štěpán Foršt ………………………………………………………………………………………………………………… 9229 stepan.forst(zavinac)vfn.cz
odd. správy DB systémů
vedoucí oddělení: Stanislav Jebavý …………………………………………………………………………………………………………………………………. 9226 stanislav.jebavy(zavinac)vfn.cz
technik: Zdeněk Šrotýř …………………………………………………………………………………………………………………………………. 9228 zdenek.srotyr(zavinac)vfn.cz
ODBOR PODPORY UŽIVATELŮ
vedoucí odboru: Ing. Pavel Harazín ………………………………………………………………………………………………………………… 9275 pavel.harazin(zavinac)vfn.cz
odd. podpory uživatelů
vedoucí oddělení: Ing. Vladimír Kyliánek ……………………………………………………………………………………………………………… 9271 vladimir.kylianek(zavinac)vfn.cz
technik: Zdeněk Lukášek ……………………………………………………………………………………………………………… 3105 zdenek.lukasek(zavinac)vfn.cz
technik: Antonín Šimek ……………………………………………………………………………………………………………… 2029 antonin.simek(zavinac)vfn.cz
technik: Ondřej Ruda ……………………………………………………………………………………………………………… 9273 ondrej.ruda(zavinac)vfn.cz
správce PACS: Mgr. Vojtěch Hána ……………………………………………………………………………………………………………… 9272 vojtech.hana(zavinac)vfn.cz
konzultant Shiftmaster: Jan Dolejš ……………………………………………………………………………………………………………… 9269 jan.dolejs(zavinac)vfn.cz
odd. školení ICT
vedoucí oddělení: RNDr. Andrea Rudová ……………………………………………………………………………………………………………… 2075 andrea.rudova(zavinac)vfn.cz
programátor: Martin Volena ……………………………………………………………………………………………………………… 3091 martin.volena(zavinac)vfn.cz
metodik pro PC systémy: Ing. František Sochor ……………………………………………………………………………………………………………… 9274 frantisek.sochor(zavinac)vfn.cz
PC kurzy: Po+St+Pá 8:00-9:00h, Út+Čt 13:00-14:00h ……………………………………………………………………………………………………………… 9292
ODBOR SLABOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ
vedoucí odboru: Ing. Čestmír Holý ………………………………………………………………………………………………………………… 2072 ceholy(zavinac)vfn.cz
odd. slaboproudých zařízení
vedoucí oddělení: Pavel Bochin ………………………………………………………………………………………………………………… 3089, 9289, 602 232 871 pavel.bochin(zavinac)vfn.cz
technik: Lenka Smekalová ………………………………………………………………………………………………………………… 2041, fax: 3086 lenka.smekalova(zavinac)vfn.cz
technik: Kateřina Smekalová ………………………………………………………………………………………………………………… 2041, fax: 3087 katerina.smekalova(zavinac)vfn.cz
odd. telefonních spojovatelů
vedoucí oddělení: Alena Záhumenská ………………………………………………………………………………………………………………… 2000
telefonní ústředna – spojovatelky ………………………………………………………………………………………………………………… 99, 1111
telefonní ústředna – spojovatelky  fax ………………………………………………………………………………………………………………… 2000
administrátor telefonní ústředny: K. Čížek ………………………………………………………………………………………………………………… 3000
telefonní mechanici pro areál: Kopecký, Žádný ………………………………………………………………………………………………………………… 2137
potrubní pošta – hlášení závad  ………………………………………………………………………………………………………………… 3224, 608271063
přejezdová stanice potrubní pošty pod ORL ………………………………………………………………………………………………………………… 3224
ODBOR INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
vedoucí odboru: Ing. Milan Soldát ………………………………………………………………………………………………………………… 9320 milan.soldat(zavinac)vfn.cz
odd. projekce a realizace počítačových sítí
vedoucí oddělení: Ladislav Tydlitát ………………………………………………………………………………………………………………… 9220 ladislav.tydlitat(zavinac)vfn.cz
technik: Petr Barančík ………………………………………………………………………………………………………………… 9222 petr.barancik(zavinac)vfn.cz
technik: Jakub Háček ………………………………………………………………………………………………………………… 9246 jakub.hacek(zavinac)vfn.cz
technik: Jaroslav Hrouda ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9268 jaroslav.hrouda(zavinac)vfn.cz
odd. správy informačních systémů (OSIS)
vedoucí oddělení: Luboš Doležal ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9375 lubos.dolezal(zavinac)vfn.cz
správce: Lukáš Černý ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9376 lukas.cerny(zavinac)vfn.cz
správce: Jakub Heinz ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9374 jakub.heinz(zavinac)vfn.cz
odd. hardware
vedoucí oddělení: Karel Havránek ………………………………………………………………………………………………………………… 9262, 606755807 karel.havranek(zavinac)vfn.cz
Stanislav Probošt ………………………………………………………………………………………………………………… 2742 stanislav.probost(zavinac)vfn.cz
Robert Fokt ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2742 robert.fokt(zavinac)vfn.cz
ODBOR ŘÍZENÍ a SPRÁVY ICT
vedoucí odboru: Bc. Josef Starý ………………………………………………………………………………………………………………… 3026 josef.stary(zavinac)vfn.cz
technik: Petr Skřenek ………………………………………………………………………………………………………………… 2096 petr.skrenek(zavinac)vfn.cz
správce evidence os.údajů: Pavel Šťastný ………………………………………………………………………………………………………………… 9391 pavel.stastny(zavinac)vfn.cz
ekonom: Monika Janková ………………………………………………………………………………………………………………… 2066 monika.jankova(zavinac)vfn.cz
správce dokumentace: Simona Krejčíková ………………………………………………………………………………………………………………… 3130 simona.krejcikova(zavinac)vfn.cz
Dispečink informatiky
Martina Šnoblová ………………………………………………………………………………………………………………… 2438 martina.snoblova(zavinac)vfn.cz
operátorka HOT LINE: Císlová Romana ………………………………………………………………………………………………………………… 2119 romana.cislova(zavinac)vfn.cz
operátorka HOT LINE: Eliška Jurečková ………………………………………………………………………………………………………………… 2519 eliska.jureckova(zavinac)vfn.cz
STAPRO
Manažer zakázky - Ing. Josef Petrásek ………………………………………………………………………………………………………………… 3053 petrasek(zavinac)stapro.cz
Asistentka - Soňa Navrátilová ………………………………………………………………………………………………………………… 3053 navratilova(zavinac)stapro.cz
Konzultanti - MEDEA - klinické moduly ………………………………………………………………………………………………………………… 2384
Konzultanti - MEDEA - výkaznictví ………………………………………………………………………………………………………………… 2067
Konzultanti - PANAKEA - logistika léků ………………………………………………………………………………………………………………… 3267
Konzultanti - PANAKEA - OpenLIMS ………………………………………………………………………………………………………………… 5132
Konzultant - Technická podpora ………………………………………………………………………………………………………………… 2386
Uživatelská podpora - urgentní záležitosti ………………………………………………………………………………………………………………… 2057
STAPRO s.r.o. - sídlo společnosti stapro(zavinac)stapro.cz
DISPEČINK OI VFN pro příjem incidentů ………………………………………………………………………………………………………………… 2119
Zpět na úvod
ÚSEK LP NÁMĚSTKA
Náměstek pro LP:  MUDr. Markéta Hellerová ………………………………………………………………………………………………………………… 2022, 2023
sekretariát: Jana Nováčková ………………………………………………………………………………………………………………… 2022
Hodnocení ZP
Zuzana Pospíšilová ………………………………………………………………………………………………………………… 3260
Oddělení klinické farmakologie (prac. Na Bojišti 1)
doc.MUDr. Perlík ………………………………………………………………………………………………………………… 4134
Oddělení radiační ochrany (prac. U Nemocnice 2)
vedoucí oddělení: Ing. Jaroslav Kotěšovec ………………………………………………………………………………………………………………… 9216
sekretářka: Naděžda Březinová ………………………………………………………………………………………………………………… 9216
fyzik: Ing. Jaromír Andrle ………………………………………………………………………………………………………………… 2251
fyzik: Bc. Kateřina Jelénková ………………………………………………………………………………………………………………… 2251
fyzik: RNDr. Libor Judas, Ph.D. ………………………………………………………………………………………………………………… 2251
fyzik: Mgr. Eva Kolarčíková ………………………………………………………………………………………………………………… 2251
fyzik: Bc. Tereza Boledovičová ………………………………………………………………………………………………………………… 3272
fyzik: Ing. Simona Borovičková Ph.D. ………………………………………………………………………………………………………………… 3272
fyzik: Bc. Tomáš Falter ………………………………………………………………………………………………………………… 2805
fyzik: Ing. Jana Tamášová ………………………………………………………………………………………………………………… 3272
fyzik: Ing. Daniela Kotalová ………………………………………………………………………………………………………………… 5784
fyzik: RNDr. Olga Nováková, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 5784
fyzik: Bc. Věra Šírová ………………………………………………………………………………………………………………… 5784
fyzik: Ing. Jiří Trnka, Ph.D. ………………………………………………………………………………………………………………… 5784
elektronik: Ing. Zdeněk Šebestián ………………………………………………………………………………………………………………… 2298
radiologický asistent: Josef Kondratický ………………………………………………………………………………………………………………… 2298
Zpět na úvod
FAKULTNÍ  POLIKLINIKA  KARLOVO NÁM. - SPRÁVA - Karlovo nám. 32
manažer polikliniky: Josef Rajdl ………………………………………………………………………………………………………………… 6311
odb. ref. správy provozu: ing. Jiří Moravec ………………………………………………………………………………………………………………… 6499
vrátnice FP ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6222
provozní kancelář (M. Nováková) ………………………………………………………………………………………………………………… 6259
pokladna (Z. Kordíková) ………………………………………………………………………………………………………………… 6316
čítárna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6223
sterilizace (E. Křepelová) ………………………………………………………………………………………………………………… 6229
prádlo (L. Šotíková, D. Bémová) ………………………………………………………………………………………………………………… 6571
domovníci (M.Kuška, J.Sládek,  R.Růžička) ………………………………………………………………………………………………………………… 6244
kotelna FP ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6360,  6361 
úklid FP (Jitka Váchová) ………………………………………………………………………………………………………………… 6369
bufet ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6468
Zpět na úvod
NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA  -  U Nemocnice 2 
vedoucí lékárník: PharmDr. H. Rotterová, MBA ………………………………………………………………………………………………………………… 3293, 2339 (+fax)
sekretariát: I. Kadlecová ………………………………………………………………………………………………………………… 2106
zást. ved. lék.: PharmDr. J. Šilerová, MBA ………………………………………………………………………………………………………………… 3284
vedoucí laborant: Lucie Dvořáková ………………………………………………………………………………………………………………… 3283
ekonom lékárny: Ing. M. Dvořák ………………………………………………………………………………………………………………… 3278
Oddělení výdeje pro veřejnost I  - U Nemocnice 2  
vedoucí oddělení: PharmDr. R. Novotná ………………………………………………………………………………………………………………… 2046, 2597 
vedoucí laborant: J. Krátká ………………………………………………………………………………………………………………… 3290, 2110
výdej na recepty ………………………………………………………………………………………………………………… 3109
příprava léčiv ………………………………………………………………………………………………………………… 3292
lékárníci ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2079, 3295, 224 913 382 (+fax)
administrativa ……………………………………………………………………………………………………………… 3294, 2049
Oddělení výdeje pro veřejnost II  - Ke Karlovu 6  
vedoucí oddělení: PharmDr. Dana Syrová ………………………………………………………………………………………………………………… 7108 (fax)
výdej na recepty ………………………………………………………………………………………………………………… 7609, 7610
administrativa ……………………………………………………………………………………………………………… 7114
Oddělení výdeje pro veřejnost III  - Karlovo nám. 32
vedoucí oddělení: PharmDr. Martina Lisá, PhD. ………………………………………………………………………………………………………………… 6703 (+ fax)
příprava léčiv ………………………………………………………………………………………………………………… 6700
příjem ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6701
výdej na recepty ………………………………………………………………………………………………………………… 6702
administrativa ……………………………………………………………………………………………………………… 6707
Oddělení přípravy cytostatik  
vedoucí oddělení: PharmDr. I. Netíková ………………………………………………………………………………………………………………… 6289 (+ fax)
kancelář ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6288
administrativa ……………………………………………………………………………………………………………… 6287
příprava léčiv ………………………………………………………………………………………………………………… 6290
výdej léčiv ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6291
příjem zboží ………………………………………………………………………………………………………………… 6286
pohotovost ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 721 290 984
Pracoviště FAUSTŮV DŮM - Karlovo nám. 40 
vedoucí laborant: M. Šalandová ………………………………………………………………………………………………………………… 3283
vedoucí administrativy: V. Haiserová ………………………………………………………………………………………………………………… 3276, 3277 (+ fax)
vedoucí oddělení OPSL: PharmDr.M. Janů ………………………………………………………………………………………………………………… 3251
výdejna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3254 (+ fax) 
vedoucí oddělení OPL: Mgr.M. Korousová ………………………………………………………………………………………………………………… 3234, 3238 
výdejna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3241
gal. laboratoř ………………………………………………………………………………………………………………… 3236
oddělení labochem: F. Forst ………………………………………………………………………………………………………………… 3262 (+ fax), 3263 
výdejna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3248
přípravna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3264
vedoucí kontrolního oddělení: PharmDr. J. Kalná ………………………………………………………………………………………………………………… 3285
příprava metadonu ………………………………………………………………………………………………………………… 3278
Oddělení infuzních roztoků - Karlovo nám. 36 
výdej: J. Doležalová ………………………………………………………………………………………………………………… 2136, fax 224 962 535
Pracoviště DAK - Ke Karlovu 2 
vedoucí oddělení: HVLP: Mgr. J. Hoffmannová ………………………………………………………………………………………………………………… 7674, fax: 7129
administrativa ……………………………………………………………………………………………………………… 7132
vedoucí laborant: M. Himelová ………………………………………………………………………………………………………………… 7675
výdej na žádanky ………………………………………………………………………………………………………………… 7676
odd. ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB  -  Na Hrádku 3
vedoucí oddělení: L. Nováková ………………………………………………………………………………………………………………… 2507, fax 3229
kancelář - objednávky ………………………………………………………………………………………………………………… 2062, fax 2456
kancelář - faktury ………………………………………………………………………………………………………………… 2028
sklad ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3340
BÝVALÁ FP KLIMENTSKÁ  -  Lannova 2, Praha 1 
provolba: 224802xxx, spojovatelka: 224 802 111 
NEMOCNIČNÍ HYGIENIK  -  Salmovská 13
MUDr. Bořkovcová Antonie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 9277
Bc. Hrončeková Jana ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6499
Bc. Kočvarová Eliška ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6499
Mgr. Adamová Klára ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 9276
Křížová Irena ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 9276
Šímová Martina ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 9276
Zpět na úvod
ÚSEK PRO NELÉKAŘSKÁ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ A KVALITU -  U Nemocnice 2 
Náměstek pro nelékařská zdravotnická povolání a kvalitu: Mgr. Dita Svobodová ………………………………………………….………. 9340 dita.svobodova(zavinac)vfn.cz
asistentka náměstka: Zdeňka Elišáková ………………………………………………………………………………………………………………… 9341 zdenka.elisakova(zavinac)vfn.cz
INFORMAČNÍ CENTRUM (vedle vrátnice) ………………………………………………………………………………………………………………… 3125
ODBOR PRO NELÉKAŘSKÁ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ
Růžena Wagnerová ……………………………………………………………………………………………………….... 2021
Bc. Jitka Říhová …………………………………………………………………………………………………...……… 4180
Oddělení žurnální služby
vrchní sestra: Stejnerová Monika ………………………………………………………………………………………………………………… 2855
žurnální služba - svoz materiálu ………………………………………………………………………………………………………………… 3110
žurnální služba - sanitáři ………………………………………………………………………………………………………………… 3215
Zdravotně sociální oddělení
vrchní sestra zdravotně sociálního oddělení - Alena Makarová ……………………………………………………………… 4112
kanceláře zdrav.soc.odd. – Boučková ………………………………………………………………………………………………………………… 4116
kanceláře zdrav.soc.odd. – Matějková ………………………………………………………………………………………………………………… 4114
kanceláře zdrav.soc.odd. - Kropíková, Samcová ………………………………………………………………………………………………………………… 4115
kanceláře zdrav.soc.odd. - Spanilá ………………………………………………………………………………………………………………… 4129
Oddělení nutričních terapeutů
vrchní nutriční terapeutka - Jana Martinů …………………………………………………………….…………………….. 4117
ODBOR KVALITY
Oddělení organizace a řízení (OOŘ)
vedoucí oddělení: Ing. Jiří Pařík ………………………………………………………………………………………………………………… 2553
Ing. Jan Hotmar ………………………………………………………………………………………………………………… 2553
Ing. Jiřina Pavlíková ………………………………………………………………………………………………………………… 4156
Oddělení kvality 
Jana Dědková, DiS ………………………………………………………………………………………………………………… 2540 jana.dedkova(zavinac)vfn.cz
Ing. Petr Matějka ………………………………………………………………………………………………………………… 4123 petr.matejka(zavinac)vfn.cz
Miroslava Kubešová ………………………………………………………………………………………………………………… 4180 miroslava.kubesova(zavinac)vfn.cz
Ing. Bohdana Kloudová ………………………………………………………………………………………………………………… 3079
Ing. Gabriela Jičínská ………………………………………………………………………………………………………………… 3079
Ing. Jan Klášterka ………………………………………………………………………………………………………………… 3079
Oddělení metrologie  -  Na Bojišti 1
metrolog VFN, Růžička František ………………………………………………………………………………………………………………… 4119, fax: 4119
laboratoř metrolog. střediska, Svoboda Josef ………………………………………………………………………………………………………………… 4118
Libuše Medřická ………………………………………………………………………………………………………………… 4119
Jaroslav Kovanda ………………………………………………………………………………………………………………… 4118
Ing. Dana Kuptíková ………………………………………………………………………………………………………………… 4119
Ústav vědeckých informací 1.LF UK a VFN
vedoucí: PhDr. Hana Skálová ………………………………………………………………………………………………………………… 5600
Zpět na úvod
ÚSEK VĚDY, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝZKUMU
Náměstek pro vědu, vzdělávání a výzkum: MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA - zástupce ředitelky VFN ………………………………………………………………………………………………………………… 2666, 2522
sekretariát: Dana Strakošová ………………………………………………………………………………………………………………… 2666, 2522
ODBOR GRANTŮ A KLINICKÉHO HODNOCENÍ
vedoucí odboru: Bc. Michaela Marková ………………………………………………………………………………………………………………… 3352, fax: 3115 markova.michaela(zavinac)vfn.cz
sekretářka odboru: Martina Racková ………………………………………………………………………………………………………………… 3352, 3097 martina.rackova(zavinac)vfn.cz
odd klinického hodnocení a výzkumu
sekretariát oddělení: Martina Racková ………………………………………………………………………………………………………………… 3352 martina.rackova(zavinac)vfn.cz
referent - fakturace: Bc. Jana Ulbriková ………………………………………………………………………………………………………………… 3096 jana.ulbrikova(zavinac)vfn.cz
odd. evropských grantů
vedoucí oddělení: Ing.Pavla Hrubá ………………………………………………………………………………………………………………… 3242 Pavla.Hruba(zavinac)vfn.cz
referent evropských grantů: Ing. Naděžda Holmanová ………………………………………………………………………………………………………………… 3152 Nadezda.Holmanova(zavinac)vfn.cz
referent evropských grantů: Ing. Kateřina Tylová ………………………………………………………………………………………………………………… 3157 Katerina.Tylova(zavinac)vfn.cz
odd. grantů a dotací
referent: Eva Šepsová ………………………………………………………………………………………………………………… 3075 Eva.Sepsova(zavinac)VFN.cz
                           fax: ………………………………………………………………………………………………………………… 3075
ODBOR VZDĚLÁVÁNÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VFN  (pracoviště Na Bojišti 1):
vedoucí odboru: PaedDr. Eva Kramperová, MBA ………………………………………………………………………………………………………………… 4106
Vzdělávací středisko
vedoucí oddělení: Mgr. Jaromíra Ošťádalová ………………………………………………………………………………………………………………… 4627
PhDr. Jana Endlicherová ………………………………………………………………………………………………………………… 4211
Soňa Málková ……………………………………………………………………………………………………………… 4627
Drahomíra Kopecká ………………………………………………………………………………………………………………… 4181
Oddělení evidence a správy rozvoje lidských zdrojů
vedoucí oddělení: Ing. Ivanka Ondráková ………………………………………………………………………………………………………………… 4175
Johana Poustková ………………………………………………………………………………………………………………… 4158
Kateřinská zahrada, vzdělávací akademie
Manažer Vzdělávací akademie: Ing. Jan Pátek ………………………………………………………………………………………………………………… 4168
Manažer Kateřinské zahrady: Mgr. Eva Hotmarova ………………………………………………………………………………………………………………… 4167
vedoucí lektorského týmu: Josef Hotmar ………………………………………………………………………………………………………………… 5083
odborná asistentka: Ludmila Kováříková ………………………………………………………………………………………………………………… 5083
Zpět na úvod
ODBORY
odbory I  – pí Stanislavová - U Nem. 2, bud. ředit.-2.p.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2081
odbory II – pí Prochásková – FP - Karlovo nám. 32 ………………………………………………………………………………………………………………… 6307
chata VFN - Kraslice ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 352 687 566
přihlášky k pobytu u pí Ulrichové ………………………………………………………………………………………………………………… 3226
Zpět na úvod
CENTRUM  PRIMÁRNÍ  PÉČE
PRACOVIŠTĚ FP: Karlovo nám. 32  
vedoucí lékař: MUDr. P. Zeman ………………………………………………………………………………………………………………… 6588
MUDr. I. Hašlíková ………………………………………………………………………………………………………………… 6587
MUDr. J. Havlová ………………………………………………………………………………………………………………… 6584
MUDr. Z. Hochová ………………………………………………………………………………………………………………… 6561
Zpět na úvod
KLINIKA  HORNÍ  PALATA -  DENNÍ  SANATORIUM 
U Nesypky 28, Praha 5 
ústředna:  257322366, 257325118, 257329264,   fax: 257312287
 
sekretariát: pí Voldřichová
prac.: FP Karlovo nám.  MUDr. Šavlík, CSc.  ………………………………………………………………………………………………………………… 6691
prac.: Ke Karlovu 2:
vedoucí oddělení: Kubička Jiří ………………………………………………………………………………………………………………… 7050
Malátová Lenka ………………………………………………………………………………………………………………… 7049
Sulženková Božena ………………………………………………………………………………………………………………… 7048
Zpět na úvod
DERMATOVENEROLOGICKÁ  KLINIKA  -  U Nemocnice 2 
 
přednosta kliniky: prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2400, 224920610
primář: MUDr. Ivana Krajsová, MBA ………………………………………………………………………………………………………………… 2418, 2426
vrchní sestra: Eva Tlapáková ………………………………………………………………………………………………………………… 2419
sekretariát ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2401
kancelář, knihovna ………………………………………………………………………………………………………………… 2421
ekonom - provozář ………………………………………………………………………………………………………………… 2407
foto ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2405
Ambulance: U Nemocnice 2 
Kartotéka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6740
Ambulance příjmová ………………………………………………………………………………………………………………… 2409
Ambulance dertatoonkologická ………………………………………………………………………………………………………………… 2426, 2497
Ambulance pro světloléčbu a fyz. terapii ………………………………………………………………………………………………………………… 242, 2411
Ambulance:  FP Karlovo náměstí 32:
kartotéka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6740, 6741
ambulance:
č.1 - sklodermie, psychosomatika (prof. J. Štork, DrSc.,
        doc. R. Pánková, CSc.,  SZP D. Maráčková) ………………………………………………………………………………………………………………… 6737
č.2 - všeobecná (MUDr. R. Divišová, SZP K. Pekárková) ………………………………………………………………………………………………………………… 6537
č.3 - všeobecná (MUDr. Z. Tilová, SZP S. Čefelínová) ………………………………………………………………………………………………………………… 6541
č.4 - kryoterapeutická, včeobecná, mykologická  (MUDr.: I. Ulehlová,
       M. Skořepová, prof. J. Štork, DrSc.,  SPZ D. Maráčková, O. Tušlová) ………………………………………………………………………………………………………………… 6736
č.5 - mykologické odběry ………………………………………………………………………………………………………………… 6735
č.6 - mykologie (as. MUDr. I. Kuklová,  SPZ: K. Sedláková) ………………………………………………………………………………………………………………… 6733
č.7 - mykologie (as. MUDr. M. Skořepová, SPZ J. Stará) ………………………………………………………………………………………………………………… 6734
č.8 - hojení ran (MUDr.: I. Baumeltová, M. Kojanová, Z. Tilová,
       M. Žemličková, SZP: N. Polincová, M. Ottová, S. Čefelínová) ………………………………………………………………………………………………………………… 6730
č.9 - flebol., mykol., všeob. (as. MUDr. I. Kuklová, MUDr. H. Kafková,
       SZP T. Podhorská) ………………………………………………………………………………………………………………… 6731
č.10 - všeobecná (MUDr. V. Miňovská, SZP J. Ulrichová ………………………………………………………………………………………………………………… 6732
č.12 - alergologická (MUDr. M. Žemličková, SZP M. Zemanová) ………………………………………………………………………………………………………………… 6738
č.13 - alergologická (MUDr. M. Žemličková, SZP M. Zemanová) ………………………………………………………………………………………………………………… 6739
č.14 - dětská (MUDr. S. Polášková, SZP O. Macháčková) ………………………………………………………………………………………………………………… 6538
Lůžková část:  U Nemocnice 2:
lékařský pokoj-služba ………………………………………………………………………………………………………………… 2404
lůžkové oddělení - sesterna ………………………………………………………………………………………………………………… 2408
lůžkové oddělení - ošetřovna ………………………………………………………………………………………………………………… 2424
operační sál ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2425
Laboratoře:  U Nemocnice 2:
histologická laboratoř  ………………………………………………………………………………………………………………… 2416
NRL pro dg. Syfilis ………………………………………………………………………………………………………………… 2402, 2403
Venerologie:  Apolinářská 4:
kartotéka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 8230
Ambulance – MUDr. Trýzna ………………………………………………………………………………………………………………… 8227
Ambulance – MUDr. Kaštánková ………………………………………………………………………………………………………………… 8228
Detašovaná pracoviště:
rehabilitace (Rehabilitační klinika)  ………………………………………………………………………………………………………………… 2423
Lékařské pokoje:
lékařský pokoj – prim. MUDr. Krajsová ………………………………………………………………………………………………………………… 2418
lékařský pokoj – as. MUDr. Jirásková, CSc.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2420
lékařský pokoj – MUDr. Šuková, MUDr. Kafková, 
                         MUDr. Procházková, MUDr. Hrabáková ………………………………………………………………………………………………………………… 2412
lékařský pokoj – MUDr. Kojanová, MUDr. Hořínková ………………………………………………………………………………………………………………… 2414
lékařský pokoj – doc.MUDr. Pánková, as. MUDr. Kuklová ………………………………………………………………………………………………………………… 2403
lékařský pokoj – prof. MUDr. F. Vosmík, DrSc.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2415
lékařský pokoj – as. MUDr. Skořepová, CSc.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2406
lékařský pokoj – doc. MUDr. Vohradníková ………………………………………………………………………………………………………………… 3396
lékařský pokoj – MUDr. R. Trýzna ………………………………………………………………………………………………………………… 8226
lékařský pokoj – MUDr. V. Kaštánková ………………………………………………………………………………………………………………… 8229
Zpět na úvod
FAKULTNÍ  TRANSFÚZNÍ  ODDĚLENÍ (FTO)  -  U Nemocnice 2
 
primářka oddělení: MUDr. Daniela Dušková ………………………………………………………………………………………………………………… 2755
zástupce primářky ………………………………………………………………………………………………………………… 2755
vyšetřovna dárců - lékaři ………………………………………………………………………………………………………………… 2751
vrchní laborantka: Jana Žatecká ………………………………………………………………………………………………………………… 2753
kartotéka, zápis dárců ………………………………………………………………………………………………………………… 3112, 2757
expedice ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2756
laboratoř imunohematologická ………………………………………………………………………………………………………………… 2752
pohotovostní služba ………………………………………………………………………………………………………………… 2756, 2752 
  fax: ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2753
FAKULTNÍ TRANSFÚZNÍ odd. ZBRASLAV:   K Interně 640, 156 00  Praha 5 – Zbraslav
provolba: 2253742xx  - na toto číslo je z areálu a naopak volání zdarma
ústředna: 225374261,  257924255, 257922416, 257920675  
zkrácená volba ze Zbraslavi da areálu: 5xxxx, z areálu na Zbraslav: *57xx (obojí zdarma)
fax:  257922363, 225374275
 
primářka oddělení - MUDr. Dušková Daniela ………………………………………………………………………………………………………………… 71
sekretariát - Bothová Helena ………………………………………………………………………………………………………………… 70
vrchní laborantka: Žatecká Jana ………………………………………………………………………………………………………………… 46
ekonom - Ing. Richter David ………………………………………………………………………………………………………………… 42
kartotéka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 30
kontrola kvality - RNDr. Nová Kateřina ………………………………………………………………………………………………………………… 44
kontrola kvality ……………………………………………………………………………………………………………… 45
kancelář lékařů, vedoucí výroby ………………………………………………………………………………………………………………… 33
kancelář staniční sestry - Ouahdjinová Helena ………………………………………………………………………………………………………………… 13
lékaři - vyšetřovna ………………………………………………………………………………………………………………… 34
odběrový sál ………………………………………………………………………………………………………………… 31
pracovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 43
pracovna - Mgr. Kojan Tomáš ………………………………………………………………………………………………………………… 40
pracovna - Ing. Darebníček Lukáš ………………………………………………………………………………………………………………… 41
sestry-denní místnost ………………………………………………………………………………………………………………… 32
laborantky-denní místnost ………………………………………………………………………………………………………………… 29
hematologická laboratoř + denní místnost II. sestry ………………………………………………………………………………………………………………… 35
laboratoře - RNDr. Kunstová Bohumila ………………………………………………………………………………………………………………… 28
imunohematologie I. ………………………………………………………………………………………………………………… 27
Imunohematologie I - Nosková Gabriela ………………………………………………………………………………………………………………… 22
imunohematologie II. ………………………………………………………………………………………………………………… 24
infekční markery ………………………………………………………………………………………………………………… 23, 26
biochemie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 25
navěšování ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 12
speciálky ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 15
příjem ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 16
výrobní sálek ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 14
expedice ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 10
server ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 21
archiv+sklad SZM (nad vrátnicí) ………………………………………………………………………………………………………………… 62
dílna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 63
dělník ve zdrav. (nad vrátnicí) ………………………………………………………………………………………………………………… 64
Zpět na úvod
FONIATRICKÁ KLINIKA  -  Žitná 24, Praha 2 
Pozor !!! volání z této lokality na jiné lokality VFN a volání na Fon. kl.
 ze Siemens je placené v tarifu Č. Telecomu - volání po Praze 
 (možno volat s oprávněním 1).
přednosta kliniky: doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 4918
sekretariát: Milada Mikulcová ………………………………………………………………………………………………………………… 4931,  224964951
primář: MUDr. Miroslava Hrbková  ………………………………………………………………………………………………………………… 4934, 4919
vrchní sestra: Zuzana Máchová ………………………………………………………………………………………………………………… 4913
výuka: MUDr. Libor Černý ………………………………………………………………………………………………………………… 4916
knihovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 4926
posluchárna  ………………………………………………………………………………………………………………… 4930
Ambulance:
ambulance kartotéka ………………………………………………………………………………………………………………… 4900
audiologie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 4906
výdej sluchadel ……………………………………………………………………………………………………………… 4905
logopedie - ambulance PaeDr. E. Škodová ………………………………………………………………………………………………………………… 4927
logopedie - ambulance Mgr. T. Prudilová ………………………………………………………………………………………………………………… 4929
ambulance EMG ………………………………………………………………………………………………………………… 4916
ambulance 1: MUDr. O. Bendová, MUDr. I. Vacková ………………………………………………………………………………………………………………… 4907
ambulance 2: Doc. MUDr. O. Dlouhá ………………………………………………………………………………………………………………… 4917
ambulance 3: MUDr. L. Černý  ………………………………………………………………………………………………………………… 4924
ambulance 4: MUDr. Pavel Puchmajer  ………………………………………………………………………………………………………………… 4928
laboratoř: Dr. Ing. J. Vokřál  ………………………………………………………………………………………………………………… 4908
laboratoř – ušní koncovky ………………………………………………………………………………………………………………… 4909
laboratoř – ušní koncovky ………………………………………………………………………………………………………………… 4904
sluchadlová akustika  ………………………………………………………………………………………………………………… 4902
Lůžková část:
lůžkové oddělení  ………………………………………………………………………………………………………………… 4911, 4919
logopedie - lůžkové odd. Mgr. D. Jiránková………………………………………………………………………………………………………………… 4912
vyšetřovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 4922
lék. pokoj: Dr. Černý ………………………………………………………………………………………………………………… 4916
lék. pokoj: Dr. Puchmajer ………………………………………………………………………………………………………………… 4901
lék. pokoj: Dr. Vacková ………………………………………………………………………………………………………………… 4933
Logopedie: Mgr. J. Mercelová ………………………………………………………………………………………………………………… 4925
Logopedie: Mgr. M. Vilímková ………………………………………………………………………………………………………………… 4937
škola ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 4920
stacionář 1, 2 ……………………………………………………………………………………………………………… 4921, 4935
pokoj ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 4923
vrátnice ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 4915
herna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 4910
Zpět na úvod
GERIATRICKÁ  KLINIKA  -  Londýnská 15, Praha 2 
provolba: 225 374 xxx, ústředna: 225 374 111 ( Volání mezi ustřednami Geriatrie - VFN - ZDARMA )
Zkrácená předvolba pro volání do VFN je  8 + čtyřmístná linka VFN
Zkrácená předvolba pro volání z VFN je  *58 + 3 místná linka Geriatrie
přednosta: prof. MUDr. Eva Topinková, DrSc ………………………………………………………………………………………………………………… 116, 222 520 690
tel. /fax /IPVZ/ ……………………………………………………………………………………………………………… 222 514 294
primář: MUDr. Dagmar Pelíšková ………………………………………………………………………………………………………………… 137, 222 521 105
vrchní sestra: Eva Červinková ………………………………………………………………………………………………………………… 170, 222 515 260 
příjímací kancelář ………………………………………………………………………………………………………………… 143
sociální pracovnice: J. Malá ………………………………………………………………………………………………………………… 144
doc.MUDr. J. Neuwirth, CSc., PhDr. Klevetová  ………………………………………………………………………………………………………………… 110
pokoje lékařů: ……………………………………………………………………………………………………………… 138, 176, 130
sestry: 1.patro ……………………………………………………………………………………………………………… 113, 114
           2.patro ……………………………………………………………………………………………………………… 125, 124
           3.patro ……………………………………………………………………………………………………………… 128
           4.patro ……………………………………………………………………………………………………………… 123, 134
5. patro MUDr. Fialová + externisti ………………………………………………………………………………………………………………… 120
             asistentka MUDr. Mádlová ………………………………………………………………………………………………………………… 112
rehabilitace: ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 131
údržba ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 146
Česká asociace sester - 2. patro ………………………………………………………………………………………………………………… 141
Subkatedra gerontologie a geriatrie IPVZ
sekretariát ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 175
Zpět na úvod
GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ  KLINIKA  -  Apolinářská 18, Praha 2
 
přednosta: prof. MUDr. Martan Alois, DrSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 7477,  224912964 
sekretariát: J. Urbanová, M. Kašparová ………………………………………………………………………………………………………………… 7425, 7577, 2440, 224912964
fax: 224922545
sekretariát neonatologie: Mgr. O. Štajnrtová ………………………………………………………………………………………………………………… 7146
primář pro gyn. - por.: MUDr. Jaroslav Kudlík ………………………………………………………………………………………………………………… 7223, 7029
primář pro neonatol.: prof. MUDr. Richard Plavka, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 7478, 7278
vrchní sestra – gyn. - por.: Hana Rittsteinová ………………………………………………………………………………………………………………… 7407, 7029
vrchní sestra – neonatol.: Blanka Najmanová ………………………………………………………………………………………………………………… 7437, 7337
cizinci ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7474
ekonom kliniky ……………………………………………………………………………………………………………… 7303
knihovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7482
dietní sestra ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7342
archiv ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7476
pojišťovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7342
správa budovy ……………………………………………………………………………………………………………… 7039
evidence a provoz ………………………………………………………………………………………………………………… 7497
správce počítačové sítě ………………………………………………………………………………………………………………… 7449,7011,7010
matrika ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7014
AMBULANCE 
amb. gynekologická ………………………………………………………………………………………………………………… 7491
inspekce sester + obj. konsilií ………………………………………………………………………………………………………………… 7504, 224911593 
amb. těhotenská I. ………………………………………………………………………………………………………………… 7401
amb. těhotenská II. ………………………………………………………………………………………………………………… 7403
ambul. urologická ………………………………………………………………………………………………………………… 7463
ambul. diabet. + interna I. ………………………………………………………………………………………………………………… 7413
amb. interna II. ……………………………………………………………………………………………………………… 7006
kartotéka onkologie ………………………………………………………………………………………………………………… 7416
ambul. onkologická I ………………………………………………………………………………………………………………… 7481
ambul. onkologická II ………………………………………………………………………………………………………………… 7480
onkologický stacionář (chemoterapie) G6 ………………………………………………………………………………………………………………… 7021
amb. senologická ………………………………………………………………………………………………………………… 7492
ambul. klimakterická ………………………………………………………………………………………………………………… 7471
denzitometrie ……………………………………………………………………………………………………………… 7490
sterilizace ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7495
CAR ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7418, 7479, 224923484 
ambul. endokrinologická ………………………………………………………………………………………………………………… 7118
ambul. neonatologická ………………………………………………………………………………………………………………… 7433
UZ I ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7307
UZ II ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7490
UZ administrativa + sestry ………………………………………………………………………………………………………………… 7273, 224915886 
UZ – zákrokový sál ………………………………………………………………………………………………………………… 7458
Monitory ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7459
dětská gynekologie- DAK ( Ke Karlovu) ………………………………………………………………………………………………………………… 7024
RTG ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7422
Rehabilitační centrum ………………………………………………………………………………………………………………… 7493
LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ:  
Gynekologická část
oddělení G1-onkologie ………………………………………………………………………………………………………………… 7440, 7340 
oddělení G2- předoperační vyšetření ………………………………………………………………………………………………………………… 7402, 7461
oddělení G3 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7424, 7324  (i fax)
oddělení G4 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7439, 7339 
oddělení G5 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7004, 7003 
 JIP ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7516, 7116 
operační sál ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7529, 7329 
endoskopické operační sály ………………………………………………………………………………………………………………… 7002, 7001
malý operační sál  ………………………………………………………………………………………………………………… 7438
Porodnická část
porodní sál I ………………………………………………………………………………………………………………… 7400, 7035, 224922227 
porodní sál II ………………………………………………………………………………………………………………… 7420, 7220, 224922227
P1- rizikové těhotenství .………………………………………………………………………………………………………………… 7131
P2 ………………………………………………..…………………………………………………………………………… 7000, 7012
P3-šestinedělí ……………………………………………………………………………………………………………… 7505, 7305 
P5-šestinedělí + JIP por.  ………………………………………………………………………………………………………………… 7408
P15-šestinedělí ……………………………………………………………………………………………………………… 7405
Neonatologická část 
JIRP ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7470, 7370 
JIP ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7483, 7383 
přípravna infuzí (k JIRP) ………………………………………………………………………………………………………………… 7394
pracovna (k JIRP) ………………………………………………………………………………………………………………… 7419
Intermediál I ………………………………………………………………………………………………………………… 7404, 7494 
Intermediál II ………………………………………………………………………………………………………………… 7456, 7506 
observační jednotka ………………………………………………………………………………………………………………… 7234
F1 (P15) ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7472
F3 (P3) ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7523
prádelna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7508
LABORATOŘE:
laboratoř astrup ………………………………………………………………………………………………………………… 7435
laboratoř cytologie ………………………………………………………………………………………………………………… 7442
laboratoř CAR ……………………………………………………………………………………………………………… 7479
OSTATNÍ:
sanitáři porodnice ………………………………………………………………………………………………………………… 7302
sanitáři gynekologie ………………………………………………………………………………………………………………… 7448
vrátnice ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7450
revizní lékař VZP – doc. Andrásová ………………………………………………………………………………………………………………… 224915908
vedoucí revizní lékař pro VFN - doc. Kohout ………………………………………………………………………………………………………………… 224915908
zájmový kroužek mediků ………………………………………………………………………………………………………………… 7316
PRACOVIŠTĚ FP - Karlovo nám. 32
MUDr. Natalia Jančárková ………………………………………………………………………………………………………………… 6643
  sestra: Anna Hadrabová
MUDr. A. Havel ……………………………………………………………………………………………………………… 6624
  sestra: Hana Hybšová 
kartotéka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6622
ultrazvuk ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6625
lék. pokoj ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6626
PRACOVNY A POKOJE LÉKAŘŮ
Jméno - oddělení telef. / pokoj
MUDr. Bartošová Jitka  - interní amb.  ………………………………………………………………………………………………………………… 7006 / 7409
MUDr. Bedřichová Helena - JIP gyn. – vedoucí ………………………………………………………………………………………………………………… 7516 / 7443
doc. MUDr. Bendl Josef, CSc. - FP ………………………………………………………………………………………………………………… 7426
as. MUDr. Binder Tomáš, CSc. - P1 – vedoucí odd.  ………………………………………………………………………………………………………………… 7012, 7000 / 7008
MUDr. Bláhová Kateřina - PS II. ………………………………………………………………………………………………………………… 7420, 7220 / 7443
MUDr. Brejchová Marie - P1 ………………………………………………………………………………………………………………… 7012, 7000 / 7485
MUDr. Burkertová Jitka - neonat. ………………………………………………………………………………………………………………… 7472, 7523 / 7444
doc. MUDr. Calda Pavel, CSc. - UZ – vedoucí odd. ………………………………………………………………………………………………………………… 7273
as. MUDr. Cibula David, CSc. - G1 – vedoucí odd. ………………………………………………………………………………………………………………… 7440, 7340 / 7484
prof. MUDr. Čech Evžen, DrSc. - Konzultant ………………………………………………………………………………………………………………… 6303 / 7412
MUDr. Dokoupilová Milena - neonat. ………………………………………………………………………………………………………………… 7470, 7483, 7404, 7456 / 7444
prof. MUDr. Doležal Antonín, DrSc. - Konzultant ………………………………………………………………………………………………………………… 7426
MUDr. Drahorádová Petra - G2 ………………………………………………………………………………………………………………… 7402, 7461
as. MUDr. Drbohlav Pavel - PS I. ………………………………………………………………………………………………………………… 7400 / 7466
doc. MUDr. Ducháč Alfréd, CSc. - mamologická amb. ………………………………………………………………………………………………………………… 7492 / 7412
MUDr. El Haddad Rachid - G3 ………………………………………………………………………………………………………………… 7424, 7324 / 7428
MUDr. Eretová Vladimíra, CSc. - G1 ………………………………………………………………………………………………………………… 7440, 7340 / 7445
MUDr. Fait Tomáš - G5 ………………………………………………………………………………………………………………… 7003, 7004 / 7427
MUDr. Fanta Michael - G3 ………………………………………………………………………………………………………………… 7424, 7324 / 7427
MUDr. Fischerová Daniela - G3 ………………………………………………………………………………………………………………… 7424, 7324 / 7409
doc. MUDr. Freitag Pavel, CSc. - vedoucí onkol. odd. ………………………………………………………………………………………………………………… 7440, 7340 / 7340
as. MUDr. Fučíková Zuzana, CSc. - G5 – vedoucí odd. ………………………………………………………………………………………………………………… 7003, 7004 / 7446
MUDr. Haaková Lucia - PS I. ………………………………………………………………………………………………………………… 7400 / 7445
prof. MUDr. Hájek Zdeněk, DrSc. - Zástupce přednosty ………………………………………………………………………………………………………………… 7414 / 7414
MUDr. Havel Adolf - závodní lékař - FP ………………………………………………………………………………………………………………… 6624
MUDr. Hrušková Hana - JIP – gyn. ………………………………………………………………………………………………………………… 7516 / 7446
MUDr. Jančárková Natália - G6 - odd. chem. ………………………………………………………………………………………………………………… 7021 / 7445
MUDr. Janoušek Miloslav - G1 ………………………………………………………………………………………………………………… 7440, 7340 / 7009
MVDr. Jelínková Miloslava - CAR ………………………………………………………………………………………………………………… 7479 / 7445
MUDr. Jurovich Petr - G5 ………………………………………………………………………………………………………………… 7003, 7004 / 7427
as. MUDr. Kaprál Antonín - G3 – ved. odd.  ………………………………………………………………………………………………………………… 7424, 7324 / 7436
prim. MUDr. Koleška Tomáš - prim.pro gyn. ………………………………………………………………………………………………………………… 7467 / 7467
MUDr. Koryntová Dana, CSc. - CAR ………………………………………………………………………………………………………………… 7418 / 7443
MUDr. Kopecký Pavel - neonat. ………………………………………………………………………………………………………………… 7483, 7383, 7470, 7370 / 7415
MUDr. Koucký Michal - UZ ………………………………………………………………………………………………………………… 7273, 7307 / 7434
as. MUDr. Kratochvíl Bedřich, CSc. - PS II. –vedoucí ………………………………………………………………………………………………………………… 7420, 7220 / 7466
as. MUDr. Krejčí Vratislav - PS I+ved.šestinedělí ………………………………………………………………………………………………………………… 7400 / 7395
doc. MUDr. Kužel David, CSc. - zást.přednosty-gyn. ………………………………………………………………………………………………………………… 7003, 7004 / 7465
MUDr. Liška Karel - CAR ………………………………………………………………………………………………………………… 7418 / 7454
MUDr. Mára Michal - CAR ………………………………………………………………………………………………………………… 7418 / 7434
doc. MUDr. Martan Alois, DrSc. - G4-vedoucí odd. ………………………………………………………………………………………………………………… 7439, 7339 / 7007
MUDr. Moravcová Milena - interní amb. ………………………………………………………………………………………………………………… 7413
MUDr. Padevětová Adéla - neonat. ………………………………………………………………………………………………………………… 7523, 7472 / 7444
as. MUDr. Pařízek Antonín, CSc. - PS I.-vedoucí ………………………………………………………………………………………………………………… 7400 / 7455
MUDr. Pavlišta David - G1 ………………………………………………………………………………………………………………… 7440, 7340 / 7436
MUDr. Pazderová Libuše - neonat. ………………………………………………………………………………………………………………… 7483, 7456, 7470, 7370 / 7507
prim. MUDr. Peterka Tomáš - primář pro porod. ………………………………………………………………………………………………………………… 7395, 7223
doc. MUDr. Plavka Richard, CSc. - primář pro neonat. ………………………………………………………………………………………………………………… 7478, 7278
MUDr. Pomyje Jiří - PS ………………………………………………………………………………………………………………… 7420, 7400 / 7432
MUDr. Ruffer Josef - neonat. ………………………………………………………………………………………………………………… 7470, 7483 / 7454
as. MUDr. Řežábek Karel - CAR ………………………………………………………………………………………………………………… 7418 / 7484
MUDr. Sebroň Václav - neonat. ………………………………………………………………………………………………………………… 7470, 7370, 7483, 7383 / 7415
MUDr. Skřenková Jana - PS II + dětská amb. ………………………………………………………………………………………………………………… 7420, 7220+7024 / 7446
MUDr. Sosna Ondřej - P1 ………………………………………………………………………………………………………………… 7012, 7000 / 7427
prof. MUDr. Srp Bedřich, DrSc. - Konzultant ………………………………………………………………………………………………………………… 7412
MUDr. Strunová Marie - G5 ………………………………………………………………………………………………………………… 7003, 7004 / 7415
MUDr. Stuchlíková Andrea - UZ ………………………………………………………………………………………………………………… 7273, 7307 / 7409
MUDr. Svárovský Jiří - amb. gynek. ………………………………………………………………………………………………………………… 7491 / 7428
MUDr. Švabík Kamil - G4 ………………………………………………………………………………………………………………… 7439, 7339 / 7434
MUDr. Švihovec Petr - neonat. ………………………………………………………………………………………………………………… 7404, 7456 / 7462
as. MUDr. Tóth Dušan, CSc. - G5 ………………………………………………………………………………………………………………… 7003, 7004 / 7432
MUDr. Váchová Dagmar - G4 ………………………………………………………………………………………………………………… 7439, 7339 / 7415
MUDr. Vavřinková Blanka, CSc. - UZ ………………………………………………………………………………………………………………… 7273, 7307 / 7443
MUDr. Víšková Hana - UZ ………………………………………………………………………………………………………………… 7273, 7307 / 7445
MUDr. Vráblik Jaroslav - PS I. ………………………………………………………………………………………………………………… 7400 / 7428
MUDr. Zapadlo Miloš, CSc. - neonat. ………………………………………………………………………………………………………………… 7472, 7523 / 7462
doc. MUDr. Zikmund Jiří, CSc. - amb.těhot. ………………………………………………………………………………………………………………… 7401, 7403 / 7426
MUDr. Zlatohlávková Blanka - neonat. ………………………………………………………………………………………………………………… 7419, 7404, 7456, 7506 / 7444
prof. MUDr. Živný Jaroslav, DrSc. - přednosta ………………………………………………………………………………………………………………… 7425 / 7477
as. MUDr. Žižka Zdeněk - UZ ………………………………………………………………………………………………………………… 7273, 7307 / 7455
Zpět na úvod
I.  CHIRURGICKÁ  KLINIKA HRUDNÍ, BŘIŠNÍ A ÚRAZOVÉ CHIRURGIE
 -  U Nemocnice 2 
přednosta: prof. MUDr. Z. Krška, CSc.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2200, 3376
primář:  zastupuje MUDr. Dušan Schmidt ………………………………………………………………………………………………………………… 2274
vrchní sestra: Mgr. D. Škochová ………………………………………………………………………………………………………………… 2210, 2127, 3376
sekteratirát : Bukvová Taťána ………………………………………………………………………………………………………………… 2215
kancelář kliniky ………………………………………………………………………………………………………………… 2201
vykazování pro ZP, zdravot. dokumentace ………………………………………………………………………………………………………………… 2201
ekonom: D. Čečelická ………………………………………………………………………………………………………………… 2212
provozní : Píšová Dana ………………………………………………………………………………………………………………… 2115
kartotéka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2272
knihovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2208
sanitáři, krve ………………………………………………………………………………………………………………… 2299, *202 00
Ambulance:
Objednání urgentního konzília ………………………………………………………………………………………………………………… 2260
všeobecná ambulance ………………………………………………………………………………………………………………… 2209, 3378 (+fax)  
traumatologická ambulance ………………………………………………………………………………………………………………… 2223, 2221
příjem pacientů ……………………………………………………………………………………………………………… 2271
internisté ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2211
převazovna II. ………………………………………………………………………………………………………………… 2293
sanitáři ………………………………………………..……………………………………………………………………………… *202 01
Pracoviště Fakultní poliklinika - Karlovo nám. 32
chirurgické oddělení:
ordinace: vedoucí lékař MUDr. Ivo Rathous ………………………………………………………………………………………………………………… 6438
vedoucí sestra Z. Bourová ………………………………………………………………………………………………………………… 6438
šatna lékařů ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6433
ordinace: MUDr. J. Bačuvčík ………………………………………………………………………………………………………………… 6680
ordinace koloproktochirurgická ………………………………………………………………………………………………………………… 6621
ordinace: MUDr M. Kopecká ………………………………………………………………………………………………………………… 6791
kartotéka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6481
přípravna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6436
přijímací kancelář ………………………………………………………………………………………………………………… 6436
operační sál velký ………………………………………………………………………………………………………………… 6435
operační sál malý ………………………………………………………………………………………………………………… 6434
ortopedické oddělení:
vedoucí oddělení: MUDr. R. Branald ………………………………………………………………………………………………………………… 6553
vedoucí sestra  V. Smolíková ………………………………………………………………………………………………………………… 6553
ordinace MUDr. J. Vavrečka ………………………………………………………………………………………………………………… 6554
ordinace  MUDr. J. Martinec ………………………………………………………………………………………………………………… 6556
lékařský pokoj ……………………………………………………………………………………………………………… 6591
kartotéka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6552
Lůžková část:
I. oddělení ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2206
II. oddělení ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2275
III. oddělení ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2227
IV. oddělení ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2213
JIMP ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2242, 3092
JIP I. ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2214, 2277
JIP II. ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2192, 2193
Dospávací pokoj ………………………………………………………………………………………………………………… 2278
I. sál ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2282
II. sál ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2257
III. sál ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2195
IV. sál ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2194
V. sál ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2205
VI. sál ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2276
VII. sál ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2190
Sterilizace ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2234, 2283
Lékařské pokoje:
MUDr. Bakosová Miroslava ………………………………………………………………………………………………………………… 2214
MUDr. Baňař Petr ………………………………………………………………………………………………………………… 2289
MUDr. Biroš Ernest ………………………………………………………………………………………………………………… 2289
MUDr. Burget Filip ………………………………………………………………………………………………………………… 2180
Doc. MUDr. Čermák Jaroslav ………………………………………………………………………………………………………………… 2218
MUDr. Čermák Stanislav ………………………………………………………………………………………………………………… 2250
MUDr. Demeš Rudolf ………………………………………………………………………………………………………………… 2204
MUDr. Fraško Roman ………………………………………………………………………………………………………………… 2288
MUDr. Frýba Vladimír ………………………………………………………………………………………………………………… 2218
MUDr. Hubík Jiří ………………………………………………………………………………………………………………… 2207
MUDr. Hvižď Robert ………………………………………………………………………………………………………………… 2180
MUDr. Chrz Kristian ………………………………………………………………………………………………………………… 2288
MUDr. Ilgner Miroslav ………………………………………………………………………………………………………………… 2218
MUDr. Klofanda Jiří ………………………………………………………………………………………………………………… 2168
MUDr. Králíková Šárka ………………………………………………………………………………………………………………… 3296
MUDr. Kraus Josef ………………………………………………………………………………………………………………… 2180
prof. MUDr. Krška Zdeněk ………………………………………………………………………………………………………………… 2200
MUDr. Kudrna Karel ………………………………………………………………………………………………………………… 2273
MUDr. Mandík Miloslav ………………………………………………………………………………………………………………… 2288
MUDr. Matek Jan ………………………………………………………………………………………………………………… 2168
MUDr. Michalský David ………………………………………………………………………………………………………………… 2220
MUDr. Patráková Ivana ………………………………………………………………………………………………………………… 3296
MUDr. Paul Oldřich ………………………………………………………………………………………………………………… 2204
MUDr. Rathous Ivo ………………………………………………………………………………………………………………… 2288
MUDr. Rehák Martin ………………………………………………………………………………………………………………… 2250
MUDr. Růžička Petr ………………………………………………………………………………………………………………… 2168
MUDr. Sedlář Martin ………………………………………………………………………………………………………………… 2218
MUDr. Schmidt Dušan ………………………………………………………………………………………………………………… 2273
MUDr. Schneiderová Michaela ………………………………………………………………………………………………………………… 2216
MUDr. Schwarzbacherová Ivana ………………………………………………………………………………………………………………… 2216
MUDr. Šuk Jindřich ………………………………………………………………………………………………………………… 2207
Doc. MUDr. Šváb Jan ………………………………………………………………………………………………………………… 2263
MUDr. Beranová Ivana ………………………………………………………………………………………………………………… 2216
MUDr. Tesař Jakub ………………………………………………………………………………………………………………… 2289
MUDr. Trča Stanislav ………………………………………………………………………………………………………………… 2220
MUDr. Uchytil Zdeněk ………………………………………………………………………………………………………………… 2220
MUDr. Ulrych Jan ………………………………………………………………………………………………………………… 2289
MUDr. Volf Vlastimil ………………………………………………………………………………………………………………… 2180
MUDr. Výborný Josef ………………………………………………………………………………………………………………… 2267
prof. MUDr. Zeman Miroslav ………………………………………………………………………………………………………………… 2202
Zpět na úvod
II. CHIRURGICKÁ  KLINIKA  KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE
- U Nemocnice 2 kardio(zavinac)vfn.cz
přednosta: doc.MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2700, 9400, 9401
primář: doc. MUDr. Michal Semrád, CSc.  ………………………………………………………………………………………………………………… 9402
sekretariát ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2700, 2709, 224922695 (+fax) 
vrchní sestra: Bc. Alena Chmaitilliová ………………………………………………………………………………………………………………… 9403
ekonom kliniky: V. Mandíková  ………………………………………………………………………………………………………………… 2734
dokumentace VZP B. Čechová ………………………………………………………………………………………………………………… 2708
provozní kliniky ……………………………………………………………………………………………………………… 9405
knihovna 4. patro ………………………………………………………………………………………………………………… 2736
sanitáři ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2735
Ambulance:
kartotéka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2721, 3468
kardiologická ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3458
chirurgická ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3459, 3460
ECHO ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2714
MUDr. Roháč ……………………………………………………………………………………………………………… 2788
Pooperační oddělení:
staniční sestra ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 9460
pooperační oddělení I. ………………………………………………………………………………………………………………… 2701, 02, 03, 04, 05, 06
pooperační oddělení II. ……………………………………………………………………………………………………………… 3481, 82, 83
fyzioterapeuti ………………………………………………………………………………………………………………… 3469
denní místnost sester ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2713
pokoj anesteziologů ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 9466
Lůžková část:
klinické odd. I (kardio) ………………………………………………………………………………………………………………… 2716,17,18,19
klinické odd. II (cévní) ………………………………………………………………………………………………………………… 3464, 65, 66
Operační sály:
staniční sestra ……………………………………………………………………………………………………………… 9431
staniční sestra anest. ………………………………………………………………………………………………………………… 3480
denní místnost ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2732, 3470
sál I. - sál VI. ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3471, 72, 73, 74, 75, 76
anesteziologické přípravny ………………………………………………………………………………………………………………… 2790, 91, 92
Centrální sterilizace:
staniční sestra ……………………………………………………………………………………………………………… 3463
sterilizace ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3461, 62
Technici:
skupinový telefon ………………………………………………………………………………………………………………… 9450
ing. Vykydal ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 9451
mgr. Mlejnský ……………………………………………………………………………………………………………… 9452
mgr. Samková ……………………………………………………………………………………………………………… 9457
Bc. Hodková ………………………………………………………………………………………………………………… 9456
Fichtl ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 9453, 55
Švorcová ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 9454
Nikitinský ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 9458
technici fax ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3477
Lékařské pokoje:
Dr. Rohn ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2722
doc. Tošovský ……………………………………………………………………………………………………………… 2799
Dr. Urban, Dr. Špunda ………………………………………………………………………………………………………………… 2781
Dr. Kubátová, Dr. Matias, Dr. Rubeš ………………………………………………………………………………………………………………… 2782
Dr. Slavíková, Dr. Vondráčková, Dr. Kubzová, Dr. Valešová ………………………………………………………………………………………………………………… 2783
Dr. Šlais, Dr. Špaček, Dr. Mitáš, Dr. Prskavec, Dr. Grus ………………………………………………………………………………………………………………… 2784
Dr. Vondráček, Dr. Hornig ………………………………………………………………………………………………… 2785
Dr. Hlubocký, Dr. Salmay, Dr. Hrubý ………………………………………………………………………………………………………………… 2786
Dr. Kunstýř, Dr. Balík, Dr. Kotulák, Dr. Lipš ………………………………………………………………………………………………………………… 2787
Dr. Roháč, prof. Teršíp, doc. Krajíček ………………………………………………………………………………………………………………… 2789
Dr. Táborský ………………………………………………………………………………………………………………… 2797
Anesteziologové ………………………………………………………………………………………………………………… 2798
Služba:
Chirurg ve službě ………………………………………………………………………………………………………………… 9411
Kardiolog ve službě ………………………………………………………………………………………………………………… 2794
Anesteziolog ve službě RES2 ………………………………………………………………………………………………………………… 3484
Zpět na úvod
I.  INTERNÍ  KLINIKA - klinika hematologie  -  U Nemocnice 2 
přednosta: Prof.MUDr. Marek Trněný, CSc.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2527, 2061 trneny(zavinac)cesnet.cz
  fax: ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3556
primář: MUDr. Jan Kořen ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2549 jan.koren(zavinac)vfn.cz
sekretariát přednosty: Mgr. Ilona Marková………………………………………………………………………………………………………………… 2527 ilona.markova(zavinac)vfn.cz
kancelář kliniky: Z.Krupová,  Mgr. N. Jurečková ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2526
vrchní sestra: Mgr. D. Hrabánková-Navrátilová ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2529 darja.hrabankova-navratilova(zavinac)vfn.cz
Ambulance všeobecná: ………………………………………………………………………………………………………………… 2550
Oddělení výpočetní techniky: 
počítače: Ing. M. Vyhnanovský ………………………………………………………………………………………………………………… 2671 mavy(zavinac)cesnet.cz
Ostatní pracoviště: 
sanitáři ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2521
Pracovnice sběru dat pro pojišťovnu:
P. Dvořáková, R. Jampílková , Z. Doležalová………………………………………………………………………………………………………………… 2688, 6352 dvorakova.pavla(zavinac)vfn.cz
Ambulantní provoz: ………………………………………………………………………………………………………………… fax: 224923268
Hematologická ambulance FP - Karlovo nám. 32  
vedoucí lékař: MUDr. Jan Straub………………………………………………………………………………………………………………… 6210, 6792 jan.straub(zavinac)vfn.cz
staniční sestra : Karolína Straková ………………………………………………………………………………………………………………… 6793 karolina.strakova(zavinac)vfn.cz
kartotéka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6335
denní nemocnice ………………………………………………………………………………………………………………… 6318
ambulance
č. 1  (MUDr. M. Šišková) ………………………………………………………………………………………………………………… 6324
č. 2 (MUDr. E. Cmunt) ………………………………………………………………………………………………………………… 6210
č. 3 (doc. R. Neuwirtová, doc. P. Cieslar,  doc.Špička) ………………………………………………………………………………………………………………… 6209
č. 4 (MUDr. J. Karban, MUDr. E. Kolešková, MUDr. Jonášová) ………………………………………………………………………………………………………………… 6325
č. 5 (MUDr. J. Šálková,  doc. I. Špička, MUDr. B. Vacková) ………………………………………………………………………………………………………………… 6326
č. 6 (MUDr. J. Straub, MUDr. Kořen, MUDr. E. Žikešová, MUDr. Pohlreich, MUDr. Pochopová) …………………………………………………………………………………… 6332
č. 7 (doc. M. Trněný,  MUDr. J. Haber,  MUDr. R. Pytlík) ………………………………………………………………………………………………………………… 6704
Hematologická oddělení: 
TROD
vedoucí lékař: MUDr. David Pohlreich ………………………………………………………………………………………………………………… 3230 david.pohlreich(zavinac)vfn.cz
staniční sestra: Bc Veronika Ilemová ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2555,2523 veronika.ilemova(zavinac)vfn.cz
inspekce ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2555, 2523
Oddělení B
vedoucí lékař: MUDr. J. Haber, CSc. ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2683 jan.haber(zavinac)vfn.cz
staniční sestra: Pavla Kubíková ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2451 pavla.kubikova(zavinac)vfn.cz
inspekce ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2554, 2556  
vyšetřovna – lékaři ………………………………………………………………………………………………………………… 2576
trepanobiopsie ……………………………………………………………………………………………………………… 2561
denní místnost ……………………………………………………………………………………………………………… 2451
Oddělení C:
vedoucí lékař: MUDr. Jana Šálková, CSc.………………………………………………………………………………………………………………… 2542 jana.salkova(zavinac)vfn.cz
staniční sestra: Mgr. Řehořová Iva ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2457 iva.rehorova(zavinac)vfn.cz
inspekce ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2545
vyšetřovna - lékaři ………………………………………………………………………………………………………………… 2568
denní místnost ……………………………………………………………………………………………………………… 2567
Laboratoř molekulární biologie
RNDr. Kristina Forsterová ………………………………………………………………………………………………………………… 3113
MUDr. Hana Votavová ………………………………………………………………………………………………………………… 3114
Morfologická laboratoř
A. Piedermanová ………………………………………………………………………………………………………………… 2530
A.Bulvasová ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2530
Laboratoř tkáňových kultur
MUDr. R. Pytlík ………………………………………………………………………………………………………………… 2300 robert.pytlik(zavinac)vfn.cz
Datacentrum při I. Interní klinice
vedoucí : Ing Markéta Petrová ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2676 petrova(zavinac)lymphoma.cz, marketa.petrova(zavinac)vfn.cz
Michaela Hamouzová ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3117 hamouzova(zavinac)lymphoma.cz, michaela.hamouzova(zavinac)vfn.cz
Mgr. Dita Brčáková ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2528 brcakova(zavinac)lymphoma.cz, dita.brcakova(zavinac)vfn.cz
Jitka Dlouhá ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2528 dlouha(zavinac)lymphoma.cz, jitka.dlouha{(zavinac)vfn.cz
Mgr. Marie Trnková ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2528 trnkova(zavinac)hemreg.cz
Mgr. Hana Krejčová ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3118 krejcova(zavinac)hemreg.cz
Pracovny lékařů a ostatních pracovníků:  2310
Benešová Kateřina………………………………………………………………………………………………………………… 2528
Brčáková Dita ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2542
Brodanová Marie ………………………………………………………………………………………………………………… 2552 cieslar(zavinac)vfn.cz 
Cieslar Petr ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6210 cmunt(zavinac)vfn.cz
Cmunt Eduard (FP) ………………………………………………………………………………………………………………… 2685
Forsterová  Kristina……………………………………………………………………………………………………………… 2683
Haber Jan ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2568
Havránek Ondřej………………………………………………………………………………………………………………… 2568
Hnátková Markéta…………………………………………………………………………………………………………………
Karban Josef ………………………………………………………………………………………………………………… 3555 josef.karban(zavinac)vfn.cz
Klener Pavel ………………………………………………………………………………………………………………… 2568 pavel.klener(zavinac)lf1.cuni.cz 
Klener Pavel., jr.………………………………………………………………………………………………………………… 2539
Kolešková Evženie ………………………………………………………………………………………………………………… 2576 koleskov(zavinac)vfn.cz
Konířová Eva ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2541
Kořen Jan ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2576
Krejčová Hana……………………………………………………………………………………………………………… 6414
Kvasnička Jan……………………………………………………………………………………………………………… 2399
Michalová Kyra……………………………………………………………………………………………………………… 2878
Neuwirtová Radana ………………………………………………………………………………………………………………… 2541 neuwirtova.radana(zavinac)vfn.cz
Obrtlíková Petra ………………………………………………………………………………………………………………… 2676
Pohlreich David ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2675, 2300
Pytlík Robert ………………………………………………………………………………………………………………… 2025
Straub Jan ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2542 straub.jan(zavinac)vfn.cz
Šálková Jana ………………………………………………………………………………………………………………… 6792 salkova(zavinac)vfn.cz
Šišková Magda ……………………………………………………………………………………………………………… 2551 siskova(zavinac)vfn.cz 
Špička Ivan ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2061 spicka(zavinac)cesnet.cz 
Trněný Marek ……………………………………………………………………………………………………………… 2528 trneny(zavinac)cesnet.cz
Trnková Marie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2539, 3230
Vacková Blanka ………………………………………………………………………………………………………………… 2685
Votavová Hana ……………………………………………………………………………………………………………… 2542
Žikešová Eva ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6335
Zpět na úvod
II.  INTERNÍ  KLINIKA - klinika kardiologie a angiologie -  U Nemocnice 2 
 
přednosta: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2605, 224922692 
sekretariát: Jana Majsárková ………………………………………………………………………………………………………………… 2605 fax: 224912154   jana.majsarkova(zavinac)vfn.cz
                   Věra Polanecká ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2651 vera.polanecka(zavinac)vfn.cz
primář: MUDr. Vratislav Mrázek, CSc., MBA  ………………………………………………………………………………………………………………… 2692 mrazekv(zavinac)vfn.cz
vrchní sestra: Mgr. Jana Hrušková ………………………………………………………………………………………………………………… 2613
ekonom: M. Kamenická ………………………………………………………………………………………………………………… 2614                  fax 224962614 kamenik(zavinac)vfn.cz
knihovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2607
posluchárna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2695
sborovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2761
archiv, dietní sestra
pořizování ZP ………………………………………………………………………………………………………………… 2622
sanitáři ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2620
prof. MUDr. M. Aschermann, DrSc. ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2628
studijní místnost Andrea Šnajdrová ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2163
studijní místnost ………………………………………………………………………………………………………………… 2650
provozní: M. Jakšová ………………………………………………………………………………………………………………… 2063                 fax 224962614 jaksova.marie(zavinac)vfn.cz
Ambulance:
Recepce sp. ambulancí:  ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2162
ambulance všeobecná ………………………………………………………………………………………………………………… 2609, 2060
cévní ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2639
Sono vyšetřovna – cévní amb.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2633
ECHO I, ECHO II, EKG  ECHO III………………………………………………………………………………………………………………… 2634, 2635, 2045
kardiologická amb. 1 ………………………………………………………………………………………………………………… 2699
kardiologická amb. 3 - EKG………………………………………………………………………………………………………………… 2691
kardiologická amb. 4 ………………………………………………………………………………………………………………… 2638
kardiologhická amb. 2 ………………………………………………………………………………………………………………… 2637
pneumologická amb. + spirometrie ………………………………………………………………………………………………………………… 2636
šatna sester - přízemí ………………………………………………………………………………………………………………… 2693
staniční sestra: Blanka Sedláčková ………………………………………………………………………………………………………………… 2634
Angiograf cévní:
ovladovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2510, 3177
popisovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3175
Vedoucí lékař: as. MUDr. M. Chochola CSc.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2873
Staniční sestra: Radka Kyněrová ………………………………………………………………………………………………………………… 3176
Pracoviště pro diagnostiku a léčbu poruch srdečního rytmu:
kontrola stimulátorů ………………………………………………………………………………………………………………… 2608
monitorování HOLTER ………………………………………………………………………………………………………………… 2641
technici ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2653
ovladovna sálů ……………………………………………………………………………………………………………… 2616, 3247
kardiostimulace - archiv ………………………………………………………………………………………………………………… 2611                 fax 2 2496 2611
denní místnost ……………………………………………………………………………………………………………… 3259
seminární místnost ………………………………………………………………………………………………………………… 3246
dospávací pokoj ………………………………………………………………………………………………………………… 3249
Vedoucí lékař: MUDr. M. Pšenička ………………………………………………………………………………………………………………… 3253
Staniční sestra: L. Spěváčková ………………………………………………………………………………………………………………… 3250
Lékařský pokoj ……………………………………………………………………………………………………………… 3257
Lékařský pokoj ……………………………………………………………………………………………………………… 3258
Lékařský pokoj ……………………………………………………………………………………………………………… 3265
Katetrizace srdeční:
ovladovna č.1+ dospávací pokoj ………………………………………………………………………………………………………………… 3256
ovladovna č.2 ………………………………………………………………………………………………………………… 2606
přípravna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3255
denní místnost ……………………………………………………………………………………………………………… 2054                 fax 2 2496 2054
denní místnost ……………………………………………………………………………………………………………… 3261
Vedoucí lékař: as. MUDr. J. Horák,CSc.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2617
Staniční sestra: Bc.V. Hartová ………………………………………………………………………………………………………………… 2617
Pracoviště FP - Praha 2, Karlovo nám. 32 
Vedoucí lékař: MUDr. V. Danzig, Ph.D. ………………………………………………………………………………………………………………… 6776
Staniční setra: Mgr. V. Janáčková ………………………………………………………………………………………………………………… 6778
Recepce (objednávání nemocných) ………………………………………………………………………………………………………………… 6230
Ambulance:
č.1. Holtery, tlakové monitory ………………………………………………………………………………………………………………… 6773
č.2. dopoledne kromě čtvrtku - kardiostimulátory ………………………………………………………………………………………………………………… 6724
(MUDr. Jirátová, MUDr. Němeček, MUDr. Havránek)
č. 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 6710
(MUDr. Šťovíček, MUDr. Humhal, MUDr. Kejřová, MUDr. Pravečková, MUDr. Kořínek, MUDr. Horák,
MUDr. Poláček)
č. 4. echokardiografická laboratoř ………………………………………………………………………………………………………………… 6775
č. 5. (MUDr. Šimek J., MUDr. Šimek S.) ………………………………………………………………………………………………………………… 6774
č. 6. (MUDr. Danzig, KNP poradna) ………………………………………………………………………………………………………………… 6776
č. 7. ergometrie, klaudikační testy, pletysmografie ………………………………………………………………………………………………………………… 6722
č. 8. (MUDr. Jirát, MUDr. Ručka, MUDr. Márová, MUDr. Procházka, MUDr. Dostál) ………………………………………………………………………………………………………………… 6712
č. 9.  infuzní místnost ………………………………………………………………………………………………………………… 6297
č. 10. (MUDr. Hlubocká, MUDr. Král, MUDr. Goláň, MUDr. Válek, MUDr. Lubanda, MUDr. Šmíd) ………………………………………………………………………………………………………………… 6711
č. 11. EKG …………………………………………………………………………………….……………………………………… 6665
Lůžková část:
I. patro 
inspekční pokoj ………………………………………………………………………………………………………………… 2619
vyšetřovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2644
kuchyňka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2604
II. patro A 
inspekční pokoj ………………………………………………………………………………………………………………… 2647
vyšetřovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2646
kuchyňka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2645
INTERMEDIÁLNÍ odd.
inspekční pokoj ………………………………………………………………………………………………………………… 2603
lékaři ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2694
kuchyňka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2645
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2172-4 
pacienti ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2173
III. patro
inspekční pokoj ………………………………………………………………………………………………………………… 2648
vyšetřovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2658
kuchyňka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2610
denní místnost sester ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2659
Koronární jednotka:
velín ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2618, 224 910 605 
sálek ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2652
Vedoucí lékař: MUDr. J. Bělohlávek ………………………………………………………………………………………………………………… 2698
lékaři ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2687
příjem ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2649
klinický technik ………………………………………………………………………………………………………………… 2653
pacienti ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2600
Staniční sestra: Mgr. Lálová Ilona ………………………………………………………………………………………………………………… 2697
Angiologická JIP:
Vedoucí lékař: as. MUDr. P. Vařejka ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3184
A-JIP lékaři ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2868
velín ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2867, 2887
Staniční sestra: Bc.Kratochvílová Marie ……………………………………………………………………………………… 2867
denní místnost ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3183
pacienti ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3189
Pokoje lékařů:
IV. patro - lékařské pokoje
Pokoj 405 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2376
Pokoj 406 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2377
Pokoj 407 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2375
Pokoj 408 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2374
Pokoj 409 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2373
Pokoj 410 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2372
Pokoj 411 - Ing. Anger ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2371
Pokoj 412 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2370
Pokoj 413 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2369
Pokoj 420 - prof. MUDr. Boudík, MUDr. Kolář ………………………………………………………………………………………………………………… 2640, 2365
Pokoj 421 - prof. MUDr. K. Horký, DrSc. ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2623, 2065
Pokoj 422 - MUDr. Horák Jan ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2762
Pokoj 423 - MUDr. Jansa……………………………………………..……………………………………………………………………………… 2105
Pokoj 424 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2366
Pokoj 425 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2367
Pokoj 426 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2378
Denní místnost sester ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2368
Šatna sester 1 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2380
Šatna sester 2 ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2379
Zpět na úvod
III.  INTERNÍ  KLINIKA - klinika endokrinologie a metabolismu  -  U Nemocnice 1
22496xxxx
přednosta: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2922
sekretariát přednosty: Jana Husárková ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2922, 2921 jhusa(zavinac)lf1.cuni.cz
   fax ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 224919780
knihovna: Zuzana Soukupová ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2921 zsouk(zavinac)lf1.cuni.cz
1. zástupce přednosty: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2463
zástupce přednosty: prof. MUDr. J. Hradec, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 2933
zástupce přednosty: prof. MUDr. R. Češka, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 2946
primář: MUDr. Petr Sucharda, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 2920 psuch(zavinac)lf1.cuni.cz
vrchní sestra: Mgr. Světla Krutská ………………………………………………………………………………………………………………… 2923 skrut(zavinac)vfn.cz
kancelář + manažerská ambulance:  I. Havlíčková, G. Šmelková ………………………………………………………………………………………………………………… 2390, 602106319
nutriční terapeutka: Alena Bretšnajdrová ………………………………………………………………………………………………………………… 2964
sociální pracovnice: Marcela Kropíková ………………………………………………………………………………………………………………… 2469
ekonom: Štěpánka Haškovcová ………………………………………………………………………………………………………………… 2862
pojišťovny: Terezie Holajová ………………………………………………………………………………………………………………… 2862
počítačová síť, IT: Jindřich Groschaft ………………………………………………………………………………………………………………… 2830, 602776243
provozní: Věra Makuchová ………………………………………………………………………………………………………………… 2900, 736404880
provozní: Zdeňka Kammová……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2978, 602327547
vrátnice U nemocnice 1 ………………………………………………………………………………………………………………… 2974
sanitáři ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2962
sklad prádla …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 2978
AMBULANTNÍ ČÁST 
objednávání konzilií (interní, endokrinologická, diabetologická, metabolická), žádosti o překlady……………………………………………..……………………………………………………………………………… 2390, 602106319
Fakultní poliklinika Karlovo nám. 32, budova A
odborné ambulance 1. patro (ved. lékař prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.) platí do 15.1.2011
úseková sestra: Bc. Eva Kábrtová ………………………………………………………………………………………………………………… 6693
diabetologická
     doc. MUDr. M. Prázný, CSc, Ph.D., MUDr. J. Křížová, Ph.D., MUDr. K. Anderlová ………………………………………………………………………………………………………………… 6692
     MUDr. M. Flekač, Ph.D., MUDr.. E. Chytilová, Ph.D., MUDr. E. Horová, MUDr. J. Šoupal ………………………………………………………………………………………………………………… 6725
     MUDr. M. Mráz, MUDr. Klára Owen, Ph.D. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6695
     MUDr. Š. Svobodová, Ph.D……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6684
endokrinologická
     prof. MUDr. J. Marek, DrSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 6361
     MUDr. K. Šimůnková, Ph.D., MUDr. J. Jiskra, Ph.D. ………………………………………………………………………………………………………………… 6452
     sestra ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6450
     doc. MUDr. Z. Límanová, CSc., doc. MUDr. D. Smutek, Ph.D. ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6453
     sestra ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6455
     prof. MUDr. V. Hána, CSc., prof. MUDr. V. Schreiber, DrSc., MUDr. Zuzana Jarkovská. ………………………………………………………………………………………………………………… 6440
     prof. MUDr. M. Kršek, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 6245
     sestra ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6688
     MUDr. V. Weiss, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 6725
     sestra ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6728
     MUDr. J. Ježková ………………………………………………………………………………………………………………… 6727
     doc. MUDr. P. Maruna, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 6695
     sestra ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6694
endokrinologická
     MUDr. M. Matoulek, Ph.D., MUDr. E. Potluková ………………………………………………………………………………………………………………… 6684
     sestra ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6693
pro obezitu, diabetes a metabolické choroby
     prof. MUDr. Š. Svačina, DrSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 6453
     sestra ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6455
     prof. MUDr. M. Haluzík, DrSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 6727
     sestra ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6694
obezitologická
     prim. MUDr. P. Sucharda, CSc., MUDr. Klára Owen, Ph.D. ………………………………………………………………………………………………………………… 6695
     sestra ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6694
     MUDr. M. Matoulek, Ph.D.  ………………………………………………………………………………………………………………… 6440
     sestra ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6455
     MUDr. Z. Stránská. ………………………………………………………………………………………………………………… 6245
     MUDr. Š. Svobodová, Ph.D.. ………………………………………………………………………………………………………………… 6684
     sestra ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6693
osteologická - prof. MUDr. P. Broulík, DrSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 6686
     sestra ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6693, 6450
psychologie - PhDr. Š. Slabá, Ph.D. ………………………………………………………………………………………………………………… 6361
odborné ambulance 2. patro
angiologická (MUDr. A. Broulíková, CSc.) ………………………………………………………………………………………………………………… 6687
     sestra ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6377
Centrum preventivní kardiologie, 2. patro  (ved. prof. MUDr. R. Češka, CSc.)
recepce ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6640
úseková sestra J. Tvrdíková ………………………………………………………………………………………………………………… 6677
odběry ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6642
EKG ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6239
ambulance pro poruchy metabolizmu lipidů
prof. MUDr. R. Češka, CSc., doc. MUDr. Z. Urbanová, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 6676
doc. MUDr. T. Štulc, Ph.D,  MUDr. M. Vrablík, Ph.D. ………………………………………………………………………………………………………………… 6241
MUDr. B. Grauová, Ph.D.………………………………………………………………………………………………………………… 6672
MUDr. L. Zlatohlávek, Ph.D., MUDr. M. Prusíková, MUDr. M. Šnejdrlová ………………………………………………………………………………………………………………… 6238
ambulance kardiologická - prof. MUDr. J. Hradec, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 6676
doc. MUDr. R. Holaj, CSc. MBA ………………………………………………………………………………………………………………… 6238
ambulance pro hypertenzi - prof. MUDr. J. Widimský, DrSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 6676
doc. MUDr. T. Zelinka, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 6241
MUDr. B. Štrauch, Ph.D. ………………………………………………………………………………………………………………… 6238
MUDr. O. Petrák, Ph.D. ………………………………………………………………………………………………………………… 6672
ambulance angiologická - MUDr. J. Spáčil, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 6672
ambulance interní - MUDr. Jan Peleška, CSc. ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6650
Centrum pro závislé na tabáku, 4. patro (ved. lékařka MUDr. Eva Králíková, CSc.)
recepce ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6608
terapie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6612
vyšetřovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6633
denní místnost ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6613
Osteocentrum VFN (U Nemocnice 1, přízemí)
ved. lékař MUDr. V. Zikán, Ph.D. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9285
kartotéka, objednávání ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9280
lékaři ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9287, 9288
metabolická ambulance (vchod z Karlova nám. vedle kostela sv. Ignáce , 2. patro) ………………………………………………………………………………………………………………… 2957
manažerská ambulance ………………………………………………………………………………………………………………… 2390
ambulance synkop (U nemocnice 2, vchod AB, 1. patro) ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2949
DIAGNOSTICKÁ ČÁST
ultrazvukové vyšetřování - objednávání (břicho, štítná žláza, cévy) ………………………………………………………………………………………………………………… 2925
echokardiografie 1, 2…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… 2949, 2430
ultrazvukové vyšetření cév ………………………………………………………………………………………………………………… 2430
Laboratoř kardiovaskulární patofyziologie (tilt test aj.) ………………………………………………………………………………………………………………… 2352
EKG, odd. funkční diagnostiky (J. Banertová, D. Votavová) ………………………………………………………………………………………………………………… 2973
RTG (detašované pracoviště RDG kliniky, ved. MUDr. Jan Theuer)
objednávání ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2924
pracovna lékařů (MUDr. J. Theuer, MUDr. P. Strašrybka) ………………………………………………………………………………………………………………… 2970
LŮŽKOVÁ ČÁST
přijímací kancelář pro objednané pacienty………………………………………………………………………………………………………………… 2390
oddělení Divizní 1 (ved. lékař prof. MUDr. M. Kršek, CSc.) ………………………………………………………………………………………………………………… 2861, 2961
oddělení Divizní 2 (ved. lékař prof. MUDr. V. Hána, CSc.) ………………………………………………………………………………………………………………… 2819, 2919
oddělení Divizní 3 (ved. lékař doc. MUDr. T. Štulc, Ph.D.) ………………………………………………………………………………………………………………… 2800, 2901
Jednotka intenzivní metabolické péče (ved. lékařka MUDr. E. Kotrlíková) ………………………………………………………………………………………………………………… 2964
lékaři …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 2884
oddělení A - koronární jednotka (ved. lékař MUDr. T. Janota, CSc.) ………………………………………………………………………………………………………………… 2931
staniční sestra ……………………………………………………………………………………………………………… 2383
oddělení B (ved. lékař doc. MUDr. J. Král, CSc.) ………………………………………………………………………………………………………………… 2856, 2932
oddělení C (ved. lékař prof. MUDr. J. Widimský, CSc.) ………………………………………………………………………………………………………………… 2945, 2845
lékaři …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 9245
Ústavní pohotovostní služba
služba lékaře na standardních lůžkových odd. (D1 – D3, C) ………………………………………………………………………………………………………………… 728355824
služba lékaře na koronární jednotce + lůžkovém odd. B ………………………………………………………………………………………………………………… 2960, 728409289
služba lékaře na Jednotce intenzivní metabolické péče ………………………………………………………………………………………………………………… 2884
LABORATORNÍ ČÁST
Laboratoř pro endokrinologii a metabolizmus: ved. prof. MUDr. J. Škrha, DrSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 2463
ved. laborantka: M. Jarolímková ………………………………………………………………………………………………………………… 2914
diabetologická ……………………………………………………………………………………………………………… 2914
lipidová (MUDr. M. Vrablík, Ph.D.) ………………………………………………………………………………………………………………… 2955, 2158
steroidní + katecholaminy ………………………………………………………………………………………………………………… 2903, 2912
diabetologická a neuroendokrinologická ………………………………………………………………………………………………………………… 2908
osteologická (O. Lukášková) ………………………………………………………………………………………………………………… 2905
hypertenzní (prof. MUDr. J. Widimský, CSc.) ………………………………………………………………………………………………………………… 2910
kapalinová chromatografie ………………………………………………………………………………………………………………… 2903, 2911
metabolická laboratoř ………………………………………………………………………………………………………………… 2957
izotopy ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2804, 2929, 2930
ODBORNÉ SKUPINY
diabetologická (ved. prof. MUDr. J. Škrha, DrSc.) ………………………………………………………………………………………………………………… 2463
endokrinologická (ved. prof. MUDr. V. Hána, CSc.) ………………………………………………………………………………………………………………… 2997
pro výzkum hypertenze (ved. prof. MUDr. J. Widimský, CSc.) ………………………………………………………………………………………………………………… 2910
kardiologická (ved. prof. MUDr. J. Hradec, CSc.) ………………………………………………………………………………………………………………… 2933
lipidologická (ved. prof. MUDr. R. Češka, CSc.) ………………………………………………………………………………………………………………… 2946
pro poruchy nutrice (ved. MUDr. E. Kotrlíková) ………………………………………………………………………………………………………………… 2926
obezitologická (ved. prof. MUDr. Š. Svačina, DrSc.) ………………………………………………………………………………………………………………… 2922
konzultant obezitologie MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2991
osteologická (ved. MUDr. V. Zikán, Ph.D.) ………………………………………………………………………………………………………………… 9285
výzkumná metabolická (ved. prof. MUDr. M. Haluzík, DrSc.) ………………………………………………………………………………………………………………… 2908
LÉKAŘSKÉ POKOJE A PRACOVNY
doc. Zelinka ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2121
prof. Kršek ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2122
dr. Chytilová, dr. Krupička, dr. Krupičková, doc. Malík, dr. Tuka ………………………………………………………………………………………………………………… 2363
prof. Škrha, doc. Prázný ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2463
p. Groschaft,  dr. Krupička ………………………………………………………………………………………………………………… 2830
dr. Spáčil ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2902
prof. Schreiber, prof. Haluzík ………………………………………………………………………………………………………………… 2908
prof. Widimský ……………………………………………………………………………………………………………… 2960
dr. Ježková, dr. Křížová, dr. Mathiová ………………………………………………………………………………………………………………… 2916
dr. Flekač, dr. Indra, dr. Rosa, dr. Zlatohlávek ………………………………………………………………………………………………………………… 2917
doc. Štulc, dr. Mráz, dr. Šoupal ………………………………………………………………………………………………………………… 2918
dr. Kotrlíková ………………………………………………………………………………………………………………… 2926, 725544873
prof. Hradec ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2933
dr. Janota ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2934
prof. Broulík ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2954
ing. Holínka, dr. Jiskra, doc. Smutek, mgr. Telička ………………………………………………………………………………………………………………… 2958
dr. Horová, dr. Chytilová, dr. Potluková, dr. Stránská, dr. Svobodová, dr. Šomlóová ………………………………………………………………………………………………………………… 2969
prof. Petrášek ……………………………………………………………………………………………………………… 2976
dr. Matoulek ………………………………………………………………………………………………………………… 2991
dr. Kosák, dr. Škrha, dr. Trachta ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2992
dr. Kmeťová, dr. Šimůnková, dr. Urbanová ………………………………………………………………………………………………………………… 2993
dr. Jarkovská, dr. Prusíková, dr. Šnejdrlová, dr. Toušková ………………………………………………………………………………………………………………… 2994
prof. Marek ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2995
prof. Hána ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2997
doc. Král ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2998
doc. Holaj, dr. Petrák, dr. Štrauch ………………………………………………………………………………………………………………… 3073
Zpět na úvod
IV.  INTERNÍ  KLINIKA - klinika gastroenterologie a hepatologie  -  U Nemocnice 2 
přednosta: prof.  MUDr. A. Žák, DrSc.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2506, 224923524 azak(zavinac)vfn.cz
primář: MUDr. Karel Lukáš, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 2093 klukas(zavinac)vfn.cz
zástupce přednosty: doc. MUDr. P. Bartůněk, CSc.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2512 pbart(zavinac)lf1.cuni.cz
sekretariát: PhDr. J. Luběnová ………………………………………………………………………………………………………………… 2506, 224923524 (+fax) lubenova(zavinac)vfn.cz
sekretářka gastroenterologie R. Helmová ………………………………………………………………………………………………………………… 2385 gastro.s(zavinac)vfn.cz
vrchní sestra: Miluše Dvořáčková ………………………………………………………………………………………………………………… 2503
ekonomka: I. Bublová ………………………………………………………………………………………………………………… 3346
pojišťovny  V. Horká ………………………………………………………………………………………………………………… 2069
knihovna: S. Eichlerová ………………………………………………………………………………………………………………… 2481
archiv: M. Brettschneiderová ………………………………………………………………………………………………………………… 2097
technik: M. Černý ………………………………………………………………………………………………………………… 2094
technik: V. Ráček ………………………………………………………………………………………………………………… 2094
všeobecná ambulance ………………………………………………………………………………………………………………… 2513, 3345 
ambulance odborné
lipidová ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2864
kardiologická ………………………………………………………………………………………………………………… 2863
EKG ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2509
ECHO ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2095
nutriční ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2865
hemodynamické monitorování (HOLTER) 2480
hepatogastroenterologie
objednávání pacientů - endoskopie I ………………………………………………………………………………………………………………… 3065
objednávání pacientů - endoskopie II ………………………………………………………………………………………………………………… 2580
ambulance - přízemí ………………………………………………………………………………………………………………… 2465
koloskopie I ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2533
šatna sester ………………………………………………………………………………………………………………… 2581, 2582
litotrypsie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2558
hyperbarická komora (dr. Zapletalová) ………………………………………………………………………………………………………………… 2515 (2872)
lipidová laboratoř    (společné pracoviště IV. int. a ÚKB)
laboratoř ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2086
kancelář ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2477
RNDr. A. Písaříková ………………………………………………………………………………………………………………… 2494
Rtg ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2508, 2511
lůžková oddělení:
oddělení A ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2488, 2489, šatna 2428
oddělení B ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2476, šatna 2427  
oddělení C ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2505, 2565 
oddělení D ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2484, 2491
jednotka nutriční podpory ………………………………………………………………………………………………………………… 2475
jednotka intenzivní péče ………………………………………………………………………………………………………………… 2869
sálek ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2879
koronární jednotka ………………………………………………………………………………………………………………… 2504
jednotka následné kardiologické péče ………………………………………………………………………………………………………………… 2433
výzkumná angiologická laboratoř
RNDr.Eva Tvrzická,CSc.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2482
VAL-chromatografie: Mgr. B. Staňková ………………………………………………………………………………………………………………… 2500
                               Mgr. M. Vecka ………………………………………………………………………………………………………………… 2500
                               laborantky ………………………………………………………………………………………………………………… 2088
Lékařské pokoje:
1. mezipatro
MUDr. F. Novák ………………………………………………………………………………………………………………… 2516
MUDr. K. Goričan, CSc.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2520
MUDr. M. Kocík, MUDr. T. Veiser ………………………………………………………………………………………………………………… 2871
2. patro
doc. MUDr. R. Brůha,CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 2444
MUDr. J. Petrtýl, CSc.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2443
doc. MUDr. M. Kaláb, CSc., MUDr. M. Douša ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2496
doc. MUDr., RNDr. J. Beneš, CSc., MUDr. L. Vítek, PhD. ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2494
2. mezipatro
MUDr. R. Šroubková, MUDr. G. Grusová, MUDr.Onderková………………………………………………………………………………………………………………… 2492
MUDr. M. Beňová, MUDr. L. Řezníková ………………………………………………………………………………………………………………… 2492
MUDr. S. Červená, MUDr. V. Starzyková, MUDr. J. Ténaiová ………………………………………………………………………………………………………………… 2493
MUDr. M. Koberová, MUDr. M. Dušejovská, prof. MUDr. A. Slabý,DrSc. ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2493
MUDr. T. Krechler, CSc., MUDr. E. Dražná, CSc.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2485
MUDr. O. Louthan, MUDr. M. Zahin ………………………………………………………………………………………………………………… 2487
MUDr. T. Vařeka ………………………………………………………………………………………………………………… 2487
MUDr. A. Novotný, MUDr. M. Bortlík, MUDr. L. Tůma, MUDr. K. Dvořák ………………………………………………………………………………………………………………… 2486
4. patro
doc. MUDr. P. Bartůněk, CSc.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2512
MUDr. V. Komárek, MUDr. R. Donoval, MUDr. J. Macášek………………………………………………………………………………………………………………… 2473
MUDr. P. Bušek, Mgr. M. Vecka ………………………………………………………………………………………………………………… 2473
5. patro 
doc. MUDr. A. Žák, DrSc.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2091
MUDr. M.Zeman, CSc., MUDr. K. Hrubant ………………………………………………………………………………………………………………… 2092
MUDr.  K. Lukáš, CSc.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2093
MUDr. T. Švestka, CSc.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2479
MUDr. J. Mengerová, MUDr. E. Meisnerová ………………………………………………………………………………………………………………… 2090
MUDr. M. Šerfelová, MUDr. H. Lubanda ………………………………………………………………………………………………………………… 2090
MUDr. L. Duffková ………………………………………………………………………………………………………………… 2090
FP - Gastroenterologické odd. – Karlovo nám. 32
vedoucí oddělení: doc. MUDr. M. Lukáš, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 224966283,  fax: 224966495
sekretariát ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6456, 6696, 6699, 6283
staniční sestra (L.Procházková) ………………………………………………………………………………………………………………… 6566, 6456
sestra: H. Filipová ………………………………………………………………………………………………………………… 6283, 6699
MUDr. T. Krechler, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 6283
doc. MUDr. M. Dvořák, CSc. ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6682
as. MUDr. T. Švestka ………………………………………………………………………………………………………………… 6685
MUDr. V. Novotný ………………………………………………………………………………………………………………… 6448
MUDr. M. Bortlík ………………………………………………………………………………………………………………… 6442
sestra D. Píchová ………………………………………………………………………………………………………………… 6445
prim. MUDr. K. Lukáš, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 6445
MUDr. E. Dražná, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 6448
MUDr. A. Novotný ………………………………………………………………………………………………………………… 6446
doc. MUDr. M. Kaláb, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 6451
MUDr. J. Petrtýl ………………………………………………………………………………………………………………… 6451
doc. MUDr. R. Brůha, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 6451
sestra: J. Illmanová ………………………………………………………………………………………………………………… 6449
setra: J. Danhelová  ………………………………………………………………………………………………………………… 6683
recepce ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6495, 6504 
ERCP ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6463, 6459 
koloskopie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6214
gastroskopie ………………………………………………………………………………………………………………… 6215
ultrasonografie ……………………………………………………………………………………………………………… 6458
endosonografie ……………………………………………………………………………………………………………… 6396
psychosomatika+psychoterapie (MUDr. Rozmarová - vždy v pátek) ………………………………………………………………………………………………………………… 6451
šatna sester ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6557
seminární místnost ………………………………………………………………………………………………………………… 6558
Zpět na úvod
I. KLINIKA TUBERKULÓZY  A  RESP. ONEM.   -   Kateřinská 19
Pozor !!! Volání z TRN na jiné lokality VFN a volání na TRN ze Siemens je placené jako
volání po Praze, možno však volat s oprávněním 1.
přednosta: prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.  ………………………………………………………………………………………………………………… 4820, 4819, 224941500 (+fax)
sekretariát : Ing. Ivana Melkusová ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 4820
primář: MUDr. Alena Bortlová ………………………………………………………………………………………………………………… 4808, 4815
vrchní sestra: Bohuslava Sládková ………………………………………………………………………………………………………………… 4804
místnost sanitářů ………………………………………………………………………………………………………………… 4826
vrátnice ( informace o provozu ) ………………………………………………………………………………………………………………… 4806, 4800
přijímací kancelář ………………………………………………………………………………………………………………… 4828
Ambulance:
všeobecná ambulance  ………………………………………………………………………………………………………………… 4816
ambulance specializovaná 1 - MUDr. Alena Slováková ………………………………………………………………………………………………………………… 4802
bronchologické pracoviště – pracovna ………………………………………………………………………………………………………………… 4813
bronchologické pracoviště – vyšetřovna ………………………………………………………………………………………………………………… 4825
ambulance specializovaná 2  ………………………………………………………………………………………………………………… 4824
Oddělení TRN na FP Karlovo nám. 32:
MUDr. Jana Tománková ………………………………………………………………………………………………………………… 6365
mimoplicní TBC – as.MUDr. M. Netval ………………………………………………………………………………………………………………… 6302
mimoplicní TBC – MUDr. J. Klamo ………………………………………………………………………………………………………………… 6365
šatna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6301
spirometrie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 6367
Oddělení TRN na DAK-A , Ke Karlovu 2
kalmetizace ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7063
Laboratoře:
spirometrická laboratoř ………………………………………………………………………………………………………………… 4801
cytologická laboratoř ………………………………………………………………………………………………………………… 4810
mikrobiologická laboratoř ………………………………………………………………………………………………………………… 4811
Pracovny lékařů:
prim. MUDr. A. Bortlová ………………………………………………………………………………………………………………… 4808
prof. MUDr. M. Marel, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 4805
doc. MUDr. O. Měřička, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 4827
MUDr. P. Stránská ………………………………………………………………………………………………………………… 4827
MUDr. A. Slováková ………………………………………………………………………………………………………………… 4823
MUDr. L. Svobodová ………………………………………………………………………………………………………………… 4823
MUDr. V. Jenčová ………………………………………………………………………………………………………………… 4829
lékařský pokoj ……………………………………………………………………………………………………………… 4821
seminární místnost ………………………………………………………………………………………………………………… 4803
Zpět na úvod
INTERNÍ  ODDĚLENÍ  STRAHOV  -  Šermířská 5/1921, Praha 6 
Provolba 225 003 xxx - volání na pobočkové linky na Strahov přes tuto provolbu 
je z pobočkových linek Siemensu VFN zdarma !!!!!!
Nepoužívejte z VFN staré číslo: 220514703
Volání ze Strahova do VFN je zdarma přes provolbu 224 96 xxxx.
Vrátnice (v noci + víkend) ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 111, 201
Recepce ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 221, 111
Primář: prim. MUDr. Vladimír Polakovič, MBA ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 242, 225 003 205, 607682503 polakovic.vladimir(zavinac)vfn.cz
Sekretariát primáře: ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 222, 225 003 205 (+ fax)
Zástupce primáře:  MUDr. František Švára ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 208
Vrchní sestra:  Ludmila Nermutová ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 203
Správa budovy: Eva Parlesáková ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 202
Klinický inženýr: doc. Ing. F. Lopot, CSc. ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 206
Ekonom,pojišťovna, nutriční terapeut: ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 249
Ambulance:
ambulance příjmová ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 241
ambulance odborná ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 283, 221
ambulance hojení ran ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 294
ambulance léčby chronické bolesti ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 294
ambulance CAPD ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 251
RTG - lékař ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 226
RTG - laborant ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 217
SONO ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 291
EKG ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 219
Lůžková část:
interní odd. A 
lékaři ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 233, 281
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 207, 234
interní  odd. D
lékaři ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 215
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 220, 275
rehabilitace ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 240
interní odd. E
lékaři ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 265
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 258, 259
dialýza odd. B
sledovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 267
inspekce ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 250
dialýza odd. C
lékaři ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 232, 225 003 260
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 204, 214
psycholog ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 230
Lékařské pokoje:
MUDr. T.Pilařová,CSc., MUDr. R.Šaková ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 210
MUDr. V.Bláhová, MUDr. M.Dvořáková, MUDr. J.Mertová, MUDr. L.Wohlová ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 211
MUDr. M. Horáková, MUDr. H.Novotná, MUDr. E.Sedláčková ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 211
MUDr. M.Biskup,MUDr. J.Černický,MUDr. D.Olžbut, MUDr. T.Pluhař,MUDr. P.Vorel ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 227
Zpět na úvod
KLINIKA  ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZIVNÍ MEDICÍNY
( KARIM )
Praha 2, U nemocnice 2
Tísňová linka pro neodkladné resuscitace v dolním areálu  VFN: ………………………………………………………………………………………………………………… 2244
Tísňová linka pro neodkladné  resuscitace pro gyn.-por kliniku, neurologickou
kliniku, psychiatrickou kliniku: ………………………………………………………………………………………………………………… 7516, 7116
Tísňová linka pro neodkladné resuscitace v areálu urologické kliniky ………………………………………………………………………………………………………………… 7884
Tísňová linka pro neodkladné resuscitace v areálu FP budova A ………………………………………………………………………………………………………………… 6555 *20311
Tísňová linka pro urgentní konzilia a příjem pacientů do resuscitační péče 
KARIM : doc. MUDr. Martin Balík, PhD. ………………………………………………………………………………………………………………… 3366
*20302
Linka pro neurgentní konzilia: ………………………………………………………………………………………………………………… 3481,  2243 v pracovní době 7-16 hodin
3481,  2244 v ústavní pohotovost. službě 
Spojení na mobilní telefony anesteziologů v ÚPS :
Dostupné z jakékoli ústředny VFN, volte hvězdičku a hned číslo
Resuscitační oddělení ………………………………………………………………………………………………………………… *20301
Jednotka intenzivní a resuscitační péče - Pooperační odd. II. Kardiocentrum ………………………………………………………………………………………………………………… *20302
Jednotka pooperační intenzivní péče - Pooperační odd. I. Kardiocentrum ………………………………………………………………………………………………………………… *20303
Jednotka pooperační intenzivní péče - Pooperační odd. I. Kardiocentrum ………………………………………………………………………………………………………………… *20304
I.chirurgická klinika ………………………………………………………………………………………………………………… *20305
MCHO (stomatologie, oční, ORL) ………………………………………………………………………………………………………………… *20306
GYN - POR …………………………...…………………………………………………………………………………… *20307
GYN - POR …………………………...…………………………………………………………………………………… *20308
UROLOGIE JIP ………………………………………………………………………………………………………………… *20309
GYN - POR (příslužba) ………………………………………………………………………………………………………………… *20310
Přednosta kliniky : doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 7126, 2243
Primář kliniky, zástupce přednosty pro LP : MUDr. Jan Krištof   ………………………………………………………………………………………………………………… 7126, 2462, 7128, 2243 
Tajemnice kliniky :  Bc. Dagmar Feixová ………………………………………………………………………………………………………………… 7133, *20337
Sekretariát kliniky :  Renata Horovičová ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7126, 7124, fax : 224 962 118, 224 961 125
Referent pro kongresy : PhDr. Daniela Sinigallia ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7131
Zástupce přednosty pro výuku : Doc. MUDr. Alena Černá, CSc.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2245
Zástupce přednosty pro vědu a výzkum : as. MUDr. Jan Bláha, Ph.D.  ………………………………………………………………………………………………………………… 2798, 2701
Vrchní sestra : Mgr. Milada Gregorovičová ………………………………………………………………………………………………………………… 2262
Zástupce pro intenzivní péči : Mgr.Ondřej Ulrych ………………………………………………………………………………………………………………… 2284
Zástupce pro anestezii : Bc. Alena Lénková ………………………………………………………………………………………………………………… 2187
Zástupce primáře pro intenzivní péči : Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D. ………………………………………………………………………………………………………………… 3481, 2244, 2798 
Zástupce primáře pro anestezii :     as. MUDr. Josef Závada, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 2247, 2264
Ekonom kliniky : Hana Onderková ………………………………………………………………………………………………………………… 2311
Odb. ref. správy provozu : Klára Kaňovová ………………………………………………………………………………………………………………… 2711, 2701
Miroslava Sládková ………………………………………………………………………………………………………………… 2038
Operátoři pro vkládání dat ZP : Irena Holasová ………………………………………………………………………………………………………………… 2246
Božena Hanilcová ………………………………………………………………………………………………………………… 3355,3366
Technik kliniky : Richard Marek  ………………………………………………………………………………………………………………… 2807, 2285
PC a počítačová síť : Pavel Touš ………………………………………………………………………………………………………………… 2029, 2185, *20330
Centrum pro léčbu bolesti - Fakultní poliklinika, budova A, zadní schodiště   2. patro
Vedoucí lékař : as. MUDr. Jitka Fricová ………………………………………………………………………………………………………………… 6370, 2446
Zástupce : as. MUDr. Pavlína Nosková ………………………………………………………………………………………………………………… 6370,7241
Staniční sestra :  Iva Krausová ………………………………………………………………………………………………………………… 6370, 602 795 106
Portové centrum VFN ………………………………………………………………………………………………………………… 6370
Ambulance bolesti I. a II. ………………………………………………………………………………………………………………… 6370
Jana Praženicová ………………………………………………………………………………………………………………… 6370
Jana Kubešová ……………………………………………………………………………………………………………… 6370
Ambulance pro hojení ran : Mgr. Markéta Koutná ………………………………………………………………………………………………………………… 6374
as. MUDr. Petr Kříž ………………………………………………………………………………………………………………… 6370, 2264, 2287
MUDr. Jitka Podsedníčková ………………………………………………………………………………………………………………… 6370, 2446, 602 297 806
MUDr. Helena Bedřichová ………………………………………………………………………………………………………………… 6370, 7241
MUDr. Jiří Klempíř - neurolog AB ………………………………………………………………………………………………………………… 6370
MUDr. Karla Kotková - lékař fyzioterapeut AB ………………………………………………………………………………………………………………… 6370, 2963(KRL)
MUDr. Jana Poradovská - psychiatr AB ………………………………………………………………………………………………………………… 6370
Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc - psycholog AB ………………………………………………………………………………………………………………… 6370
Tísňová linka pro akutní bolest pro VFN : ………………………………………………………………………………………………………………… 6370
Resuscitační oddělení
Vedoucí lékař : as. MUDr. Michal Otáhal ………………………………………………………………………………………………………………… 2286, 3355, 2248
Zástupce : as. MUDr. Jan Hrubý ………………………………………………………………………………………………………………… 2286, 3355, 2248
Staniční sestra : Mgr. Eva Kusová ………………………………………………………………………………………………………………… 2186, 3355
Resuscitační oddělení ………………………………………………………………………………………………………………… 3355, 2286, 2186
Lékařský pokoj : as. MUDr. Michal Otáhal, as. MUDr. Jan Hrubý ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2248
MUDr. Jiří Valenta ………………………………………………………………………………………………………………… 2248
Neurgentní konzilia: ………………………………………………………………………………………………………………… 3481, 2243 v pracovní době 7-16 hodin
                                 ………………………………………………………………………………………………………………… 3481, 2244 v ústavní pohotovost. službě 
Anesteziolog - intenzivista v ústavní pohotovostní službě: ………………………………………………………………………………………………………………… 3355, *20301
Tísňová linka pro neodkladné resuscitace v dolním areálu  VFN: ………………………………………………………………………………………………………………… 2244
Jednotka pooperační intenzivní péče - Pooperační odd. I. 
Kardiocentra VFN a II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie
Vedoucí lékař: as. MUDr. Jan Kunstýř  Ph.D..………………………………………………………………………………………………………………… 2798, 2701 - 2705
Zástupce pro intenzivní péči: MUDr. Severyn Romaniv ………………………………………………………………………………………………………………… 2733, 2798
Vedoucí kardiochirurg Pooperačního odd. I.: as. MUDr. Vilém Rohn, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 2722
Staniční sestra : Zuzana Kadlecová ………………………………………………………………………………………………………………… 2711
Jednotka pooperační intenzivní  péče ………………………………………………………………………………………………………………… 2701 – 2704
Lékařské pokoje anesteziologů - intenzivistů na Poop.odd. I.: MUDr.S.Romaniv, MUDr. Jan Rulíšek,MUDr. P.Kopecký,MUDr.M.Pořízka ………………………………………………………………………………………………………………… 2733
Lékařský pokoj anesteziologů 4. patro : MUDr.J.Kunstýř,PhD., MUDr. M.Lipš, MUDr.M.Dobiáš, MUDr.H.Sechovský………………………………………………………………………………………………………………… 2798, 2787
Lékařský pokoj anesteziologů 4. patro : MUDr. M. Matias, MUDr. R. Šachl, MUDr. B. Jindrová ………………………………………………………………………………………………………………… 2782
Chirurg Pooperačního odd. I. : as. MUDr. Vilém Rohn, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 2722
Anesteziolog - intenzivista v ústavní pohotovostní službě : ………………………………………………………………………………………………………………… 2733,  *20303, *20304
Tísňová linka pro neodkladné resuscitace v budově II. chir. kliniky : ………………………………………………………………………………………………………………… 2733, 2244, 2701 - 2705
Odb. referent správy provozu : Klára Kaňovová ………………………………………………………………………………………………………………… 3469, 2711, 2701
Jednotka intenzivní a resuscitační péče - Pooperační odd. II. 
Kardiocentra VFN a II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie
Tísňová linka pro urgentní konzilia a příjem pacientů do resuscitační péče KARIM : Doc. MUDr. Martin Balík, PhD. 3366
*20302
Tísňová linka pro neodkladné resuscitace v dolním areálu  VFN : ………………………………………………………………………………………………………………… 2244
Neurgentní konzilia : ………………………………………………………………………………………………………………… 3481, 2243 v pracovní době 7-16 hodin
                                  ………………………………………………………………………………………………………………… 3481, 2244 v ústavní pohotovost. službě 
Vedoucí lékař : doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D. ………………………………………………………………………………………………………………… 3481, 2798
Zástupce : as. MUDr. Jan Rulíšek ………………………………………………………………………………………………………………… 3481, 2798
Vedoucí kardiochirurg Pooperačního odd. II. : MUDr. Tomáš Grus ………………………………………………………………………………………………………………… 2784
Staniční sestra : Mgr. Eva Kavková ………………………………………………………………………………………………………………… 2711
Jednotka intenzivní a resuscitační péče ………………………………………………………………………………………………………………… 2244, 3366, 3481
Lékařské pokoje anesteziologů - intenzivistů 4. patro : Doc.MUDr.M.Balík,PhD………………………………………………………………………………………………………………… 2798, 2787
Lékařské pokoje anesteziologů - intenzivistů na Poop.odd. II. : MUDr. J. Rulíšek,MUDr. Hana Bartáková………………………………………………………………………………………………………………… 2733
Chirurg Pooperačního odd. II. : MUDr. Tomáš Grus. ………………………………………………………………………………………………………………… 2784
Anesteziolog - intenzivista v ústavní pohotovostní službě : ………………………………………………………………………………………………………………… 2733, *20302
Tísňová linka pro neodkladné resuscitace v budově II. chir. kliniky : ………………………………………………………………………………………………………………… 2733, 2244, 2701 - 2705
Oddělení fyzioterapie v intenzivní péči
Vedoucí fyzioterapeut : Dominika Teplá………………………………………………………………………………………………………………… 2284, *20318
Fyzioterapeuti ……………………………………………………………………………………………………………… 2284, 3355, 3481, 2701 - 2705
Anesteziologická oddělení kliniky:
při I. chirurgické klinice
Vedoucí lékař : as. MUDr. Petr Kříž ………………………………………………………………………………………………………………… 2287, mobil : 721 361 446
Zástupci : MUDr. Radka Štambachová ………………………………………………………………………………………………………………… 2287, mobil : 737 587 191
               MUDr. Ivana Dvořáková ………………………………………………………………………………………………………………… 2446
Staniční sestra: Iva Vojáčková ………………………………………………………………………………………………………………… 2280, 2264
Anesteziologické sestry: ………………………………………………………………………………………………………………… 2280, 2264
Denní místnost operačních sálů ………………………………………………………………………………………………………………… 2264
Lékařské pokoje - anesteziolog ………………………………………………………………………………………………………………… 2446, 2247, 2287
Operační sály  ………………………………………………………………………………………………………………… I. 2282, II. 2257, III. 2195,
                        ………………………………………………………………………………………………………………… IV. 2194,V. 2205, VI. 2276
Odb. referent správy provozu : Miroslava Sládková ………………………………………………………………………………………………………………… 2038
Anesteziologická konzilia pro I. chir. kliniku …………………………………………………………………………………………………………………         2264 v pracovní době 7.30 -16 hod.
Tísňová linka pro neodkladné resuscitace v budově I. chir. kliniky : ………………………………………………………………………………………………………………… 2264 v pracovní době 7.30 -16 hod.
Neurgentní anesteziologická konzilia, premedikace …………………………………………………………………. 2280, 2244 v ústavní pohotovost. službě
Telefonní spojení lékařů v ústavní pohotovostní službě: ………………………………………………………………………………………………………………… *20305
Tísňová linka pro neodkladné resuscitace v dolním areálu  VFN : ………………………………………………………………………………………………………………… 2244, 2280
při II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie - Kardiocentrum VFN
Vedoucí lékař : as. MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D. ………………………………………………………………………………………………………………… 2798, 2701 -2705, 2790
Zástupce pro kardioanestezii : as. MUDr. Michal Lipš  ………………………………………………………………………………………………………………… 2733, 2798, 2701 - 2705
Staniční sestra : Pavla Zimová ………………………………………………………………………………………………………………… 3480, 2790
Operační sál - kardioanestézie  ………………………………………………………………………………………………………………… 2790
Operační sály I. - VI. : ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476
Doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc. ………………………………………………………………………………………………………………… 2701, 2798, 2243, 7126
Prim. MUDr. Jan Krištof ………………………………………………………………………………………………………………… 2701, 2798, 2243, 7126
Lékařské pokoje kardioanesteziologů 4. patro : MUDr.J.Kunstýř,PhD., MUDr. M.Lipš, MUDr.M.Dobiáš, MUDr.H.Sechovský………………………………………………………………………………………………………………… 2798, 2787
Lékařské pokoje kardioanesteziologů na Poop. odd. I. : MUDr. Jan Rulíšek,MUDr. P.Kopecký,MUDr.M.Pořízka………………………………………………………………………………………………………………… 2733
Lékařský pokoj anesteziologů 4. patro : MUDr. M. Matias, MUDr. R. Šachl, MUDr. B. Jindrová ………………………………………………………………………………………………………………… 2782
Kardioanesteziologové v ústavní pohotovostní službě : ………………………………………………………………………………………………………………… 2733, 2790, 2701 - 2705, *20303, *20304
Anesteziologické sestry v ústavní pohotovostní službě : ………………………………………………………………………………………………………………… 2790, 3480
Anesteziologická oddělení malých chirurgických oborů - MCHO :
Vedoucí lékař : as. MUDr. Václav Vávra ………………………………………………………………………………………………………………… 2285, 2807
Zástupce pro ORL : as. MUDr. Pavel Herda ………………………………………………………………………………………………………………… 2247
Zástupce pro stomatologii : as. MUDr. Pavel Herda ………………………………………………………………………………………………………………… 2247
Staniční sestra: Martina Stiborová ………………………………………………………………………………………………………………… 2771, 2824, 2280
Odb. referent správy provozu : Miroslava Sládková ………………………………………………………………………………………………………………… 2038
Stomatologická klinika :
Operační sály ……………………………………………………………………………………………………………… 2771, 2769 přízemí
Operační sály ……………………………………………………………………………………………………………… 2811 II. patro
Denní místnost anestézie ………………………………………………………………………………………………………………… 2824 v pracovní době
Lékařský pokoj anesteziologů ………………………………………………………………………………………………………………… 2199, 2284, 2247, 2281
Neurgentní anesteziologická konzilia ………………………………………………………………………………………………………………… 2243 v pracovní době 7-16 hodin
Neurgentní anesteziologická konzilia, premedikace ………………………………………………………………………………………………………………… 2280, 2244 v ústavní pohotovost. službě
Telefonní spojení lékařů v ústavní pohotovostní službě: ………………………………………………………………………………………………………………… *20306
Tísňová linka pro neodkladné resuscitace v dolním areálu  VFN : ………………………………………………………………………………………………………………… 2244, 2280
Oční klinika :
Operační sály ……………………………………………………………………………………………………………… 2148 suterén
Operační sály ……………………………………………………………………………………………………………… 2397 II. patro
Lékařský pokoj anesteziologů ………………………………………………………………………………………………………………… 2285, 2281, 2247
Anesteziologické sestry  ………………………………………………………………………………………………………………… 2280
Neurgentní anesteziologická konzilia ………………………………………………………………………………………………………………… 2243 v pracovní době 7-16 hodin
Neurgentní anesteziologická konzilia, premedikace ………………………………………………………………………………………………………………… 2280, 2244 v ústavní pohotovost. službě
Telefonní spojení lékařů v ústavní pohotovostní službě: ………………………………………………………………………………………………………………… *20306
Tísňová linka pro neodkladné resuscitace v dolním areálu  VFN : ………………………………………………………………………………………………………………… 2244, 2280
ORL oddělení :
Operační sály ……………………………………………………………………………………………………………… 2325, 2311
Lékařský pokoj anesteziologů ………………………………………………………………………………………………………………… 2284, 2281, 2247
Anesteziologické sestry ………………………………………………………………………………………………………………… 2280
Anesteziologická konzilia ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2243 v pracovní době 7-16 hodin
Neurgentní anesteziologická konzilia, premedikace ………………………………………………………………………………………………………………… 2280, 2244 v ústavní pohotovost. službě
Telefonní spojení lékařů v ústavní pohotovostní službě: ………………………………………………………………………………………………………………… *20306
Tísňová linka pro neodkladné resuscitace v dolním areálu  VFN : ………………………………………………………………………………………………………………… 2244, 2280
při Gynekologicko-porodnické klinice :
Vedoucí lékař : as. MUDr. Jan Bláha, Ph.D.  ………………………………………………………………………………………………………………… 7241, 7521  *20150
Zástupce : MUDr. Patricie Marusičová ………………………………………………………………………………………………………………… 7241, 7521
Staniční sestra : Bc. Daniela Šnajdrová ………………………………………………………………………………………………………………… 7441, 7447
Lékařský pokoj anesteziologů ………………………………………………………………………………………………………………… 7241, 7521, 7097
Anesteziologické sestry ………………………………………………………………………………………………………………… 7441, 7447 – ve službě
Anesteziologická konzilia ………………………………………………………………………………………………………………… 7241, 7521, 7097
Neodkladné porodní anestézie ………………………………………………………………………………………………………………… 723 138 532 anesteziolog I. *20016
Neodkladné porodní anestézie ………………………………………………………………………………………………………………… 606 964 613 anesteziolog II. *20017
mobil JIP ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 607 104 659
konziliář mobil ……………………………………………………………………………………………………………… 606964088  *20015
Operační sály   -  gynekologický sál ………………………………………………………………………………………………………………… 7529, 7329
                       -  endoskopický sál ………………………………………………………………………………………………………………… 7001, 7002
                       -  malý oper. sálek ………………………………………………………………………………………………………………… 7438
                       -  I. porodní sál ………………………………………………………………………………………………………………… 7400, 7035
                       -  II: porodní sál ………………………………………………………………………………………………………………… 7420, 7220
                       -  JIP ………………………………………………………………………………………………………………… 7516, 7116
Telefonní spojení lékařů v ústavní pohotovostní službě: ………………………………………………………………………………………………………………… *20016, *20017, *20015
Anesteziolog příslužba ………………………………………………………………………………………………………………… *20311
Tísňová linka pro neodkladné  resuscitace pro gyn.-por kliniku, neurologickou kliniku, psychiatrickou kliniku :      7516, 7116
při Urologické klinice :
Vedoucí lékař : as. MUDr. Marek Svítek ………………………………………………………………………………………………………………… 7887, 7884
Zástupce : MUDr.Alena Součková ………………………………………………………………………………………………………………… 7887, 7884
Staniční sestra : Zuzana Šťastná ………………………………………………………………………………………………………………… 7886
Jednotka intenzivní péče : ………………………………………………………………………………………………………………… 7884
Anesteziologové ………………………………………………………………………………………………………………… 7887, 7885
Operační sály ……………………………………………………………………………………………………………… 7875
Odb. referent správy provozu : Miroslava Sládková …………………………………………………………………………… 2038
Telefonní spojení lékařů v ústavní pohotovostní službě: …………………………………………………………………………… 7885, 7887,  *20309
Tísňová linka pro neodkladné resuscitace v areálu urologické kliniky …………………………………………………………………………… 7884
Zpět na úvod
KLlNIKA  DĚTSKÉHO  A  DOROSTOVÉHO LÉK.  -  Ke Karlovu 2
přednosta: prof. MUDr. J. Zeman, DrSc.  ………………………………………………………………………………………………………………… 7733
sekretariát ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7731, 7734 
primář: MUDr. P. Frühauf, CSc.  ………………………………………………………………………………………………………………… 7818, 7801
vrchní sestra: L. Krulišová ………………………………………………………………………………………………………………… 7730
správa: Pelech ……………………………………………………………………………………………………………… 7140
sanitáři ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7762, 7763
mléčná kuchyň ……………………………………………………………………………………………………………… 7760
Ambulance:
ambulance budova C ………………………………………………………………………………………………………………… 7776, 7777, 7778
ambulance budova A ………………………………………………………………………………………………………………… 7740, 7741, 7742
Lůžková část:
odd. D:
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7802
vyšetřovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7803
odd. 67:
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7796
vyšetřovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7797
odd. 62:
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7784
vyšetřovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7785
příjem ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7786
Stacionář: 
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7794
vyšetřovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7795
odd. JIRP:
sesterna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7780, 7781
pracovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7779, fax: 224911453
Laboratoře:
Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch: ………………………………………………………………………………………………………………… 7748, 7749, 7099
EKG ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7809
EEG ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7810
rehabilitace ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7808, 7738, 7737
sonografie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7775
gastroenterologie ………………………………………………………………………………………………………………… 7801
spirometrie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7743
chirurgie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7744
hematologie ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7637, 7646
RTG ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7920, 7921
převozová služba ………………………………………………………………………………………………………………… 7739
psycholog ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 7673
Pokoje lékařů - KDDL:
4. patro: pokoj č. 1 ………………………………………………………………………………………………………………… 7735
              pokoj č. 2 ………………………………………………………………………………………………………………… 7736
              pokoj č. 4 (pracovna psychologa) ………………………………………………………………………………………………………………… 7673
3. patro: pokoj č. 1 ………………………………………………………………………………………………………………… 7811
              pokoj č. 2 ………………………………………………………………………………………………………………… 7812
              pokoj č. 3 ………………………………………………………………………………………………………………… 7813
              pokoj č. 4 ………………………………………………………………………………………………………………… 7814
              pokoj č. 5 ………………………………………………………………………………………………………………… 7815
              pokoj č. 6 ………………………………………………………………………………………………………………… 7816
              pokoj č. 7 ………………………………………………………………………………………………………………… 7817
              pokoj č. 8 ………………………………………………………………………………………………………………… 7818
              pokoj č. 9 ………………………………………………………………………………………………………………… 7819
přízemí: JIRP ……………………………………………………………………………………………………………… 7783
Zpět na úvod
KLINIKA NEFROLOGIE  -  U Nemocnice, Praha 2 
 
přednosta: prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. MBA ………………………………………………………………………………………………………………… 2664
sekretariát přednosty: Miluše Škorpíková ………………………………………………………………………………………………………………… 2696
  fax: ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2585
kancelář kliniky: Alice Vyčichlová ………………………………………………………………………………………………………………… 2574
primář: MUDr. Jana Lachmanová ………………………………………………………………………………………………………………… 2661
vrchní sestra: Ilona Klinghorová ………………………………………………………………………………………………………………… 2678
počítače: Ing. Martin Vyhnanovský ………………………………………………………………………………………………………………… 2671
seminární místnost ………………………………………………………………………………………………………………… 2583
klinické studie ……………………………………………………………………………………………………………… 2667
oddělení E:
vedoucí lékař:MUDr Bednářová Vladimíra, CSc………………………………………………………………………………………………………… 2690, 2663
inspekce: staniční sestra:Landerová Jana, Bc………………………………………………………………………………………………………… 2663
vyšetřovna I ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2665
vyšetřovna II ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2668
oddělení F:
vedoucí lékař: doc.MUDr. Romana Ryšavá, CSc ………………………………………………………………………………………………………………… 2570, 2587
inspekce: staniční sestra: Kočová Martina……………………………………………………………………………………………………………… 2570
vyšetřovna II ………………………………………………………………………………………………………………… 2573
oddělení D: hemodialýzy- umělá ledvina
vedoucí lékař: MUDr. Jana Lachmanová ………………………………………………………………………………………………………………… 2661
inspekce: staniční sestra: Bartková Magdalena…………………………………………………………………………………………………………… 2435
sledovna ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2660, 2662
HDS Faust ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2196, 2184
oddělení akutní medicíny A: (OAM):
vedoucí lékař: MUDr. Petr Krupička ………………………………………………………………………………………………………………… 2670
inspekce: ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2684
pohotovost - lékaři ………………………………………………………………………………………………………………… 2680
vyšetřovna a st. sestra Plzáková Vlasta V.……………………………………………………………………………………………… 2177
sálek ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2682
Peritoneální ambulance  3297
FP - nefrologická ambulance - recepce ………………………………………………………………………………………………………………… 6790
ambulance č 1, 2, 3, 4 ………………………………………………………………………………………………………………… 6709, 6743, 6708, 6253
Lékařské pokoje
doc.MUDr. Ryšavá, CSc ………………………………………………………………………………………………………………… 2587
Lékařský pokoj č.1- Ž………………………………………………………………………………………………………………… 2584
Lékařský pokoj č.2 - Ž………………………………………………………………………………………………………………… 2589
MUDr. Krupička ………………………………………………………………………………………………………………… 2570
Lékaři OAM - M ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2677
lékařský pokoj - muži ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2673
lékařský pokoj - OAM -Ž ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 2672
MUDr. Frausová, MUDr. Brejníková ………………………………………………………………………………………………………………… 2672